Home วัดเขาอ้อ
วัดเขาอ้อ
วัดเขาอ้อ  ตั้งอยู่เลขที่ 1 บ้านเขาอ้อ หมู่ที่ 3 ตำบลมะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 5 ไร่ 1 งาน 67 ตารางวา ทิศเหนือติดต่อกับภูเขาอ้อ ทิศใต้ติดต่อกับลำคลอง ทิศตะวันออกติดต่อกับถนนสาธารณะ ทิศตะวันตกติดต่อกับบ้านนายขำ มีที่ธรณีสงฆ์ 4 แปลง เนื้อที่ 67 ไร่ 3 งาน 60 ตารางวาพื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่ม และเนินเขา อาคารเสนาสนะต่างๆ มี อุโบสถกว้าง 15 เมตร ยาว 20 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2517 มีศาลาการเปรียญ มีกุฏิสงฆ์ที่โครงสร้างเป็นอาคารสร้างสมัยอาจารย์ทองเฒ่า ภายในมีภาพวาดและภาพแกะสลัก สำหรับปูชนียวัตถุมีพระประธานในอุโบสถ 3 องค์ พระพุทธรูปประทับยืนเจ้าฟ้าอิ่ม ทำด้วยทองสัมฤทธิ์ พระพุทธรูปเจ้าฟ้าดื่อทำด้วยเงิน รูปเหมือนอาจารย์ทองเฒ่า และโบราณวัตถุที่เป็นเครื่องใช้ เช่น จาน และถ้วยฮอลแลนด์ ชามอ่างจีนลายสาหร่าย ถ้วยเบญจรงค์นรสิงห์ พานพระศรี พระโถน กา และขันน้ำทองเหลือง วัดเขาอ้อ  สร้างขึ้นเป็นวัดประมาณ ปี พ.ศ.1651 เรียกว่าวัด "ประดู่หอม" ได้เปลี่ยนนามมาเป็น "วัดเขาอ้อ" ในสมัยพระครูสังฆวิจารณ์ฉัตรทันต์บรรพต เป็นเจ้าอาวาส ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาตั้งแต่ พ.ศ. 1661 เขตวิสงคามสีมากว้าง 15 เมตร ยาว 20 เมตร มีโรงเรียนประถมศึกษาตั้งอยู่ด้วย โดยมีพระครูปาล ปาลธมฺโม ดำเนินการจัดสร้างขึ้น เจ้าอาวาส มี  11 รูป คือ รูปที่ 1 อาจารย์ทอง รูปที่ 2 สมเด็จเจ้าจอมทอง รูปที่ 3 อาจารย์พรหมทอง รูปที่ 4 อาจารย์ลงไชยทอง รูปที่ 5 สมภารทอง รูปที่ 6 สามภารทองใน รูปที่ 7 สมภารทองหน้าถ้ำ รูปที่ 8 สมภารทองหูยาน รูปที่ 9 พระครูสังฆวิจารณ์ฉัททันต์พรรพต รูปที่ 10 พระครูปาล ปาลธมฺโม ถึง พ.ศ.2506 รูปที่ 11 พระใบฎีกากลั่นอคฺคธมฺโม ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ. 2506 เป็นต้นมา  ปัจจุบัน มี พระอธิการห้อง ธมฺมวโร เป็นเจ้าอาวาส