Home ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการสนับสนุนวัด พัฒนาเด็ก เยาวชน และชุมชน จังหวัดพัทลุง
โครงการสนับสนุนวัด พัฒนาเด็ก เยาวชน และชุมชน จังหวัดพัทลุง
เขียนโดย manager   
Article Index
โครงการสนับสนุนวัด พัฒนาเด็ก เยาวชน และชุมชน จังหวัดพัทลุง
หน้า #
หน้า #
หน้า #
หน้า #
ทุกหน้า
 รายชื่อวัดจำแนกตามผลการประเมินมาตรฐานของคณะทำงานจังหวัดพัทลุง 
๑.วัดที่มีการดำเนินงานดีเด่นเป็นแบบอย่าง 
ลำดับที่ชื่อวัดตำบลอำเภอระดับคะแนนหมายเหตุ
พิกุลทองชะมวงควนขนุน๔.๙๗ 
ทุ่งขึงหนังพนมวังก์ควนขนุน๔.๘๖ 
โดนคลานบ้านพร้าวป่าพะยอม๔.๘๕ 
ตะโหมดตะโหมดตะโหมด๔.๘๕ 
ถ้ำสุมะโนบ้านนาศรีนครินทร์๔.๘๒ 
ป่าบอนต่ำวังใหม่ป่าบอน๔.๖๓ 
หัวเตยดอนทรายปากพะยูน๔.๖๗ 
อุดมวรารามเขาชัยสนเขาชัยสน๔.๗๕ 
  ๒.วัดที่มีการดำเนินงานดีมาก
ลำดับที่ชื่อวัดตำบลอำเภอระดับคะแนนหมายเหตุ
บ้านสวนมะกอกเหนือควนขนุน๔.๒๓ 
ควนแพรกหาแพรกหาควนขนุน๔.๑๖ 
สมหวังชะรัดกงหรา๔.๐๘ 
สุวรรณวิชัยควนขนุนควนขนุน๔.๐๕ 
เขียนบางแก้วจองถนนเขาชัยสน๔.๐๐ 
ควนแสวงโคกทรายป่าบอน๓.๙๘ 
หารเทาหารเทาปากพะยูน๓.๙๕ 
กงหราใหม่กงหรากงหรา๓.๘๗ 
โคกโดนโตนดด้วนควนขนุน๓.๗๖ 
๑๐คูหาสวรรค์คูหาสวรรค์เมืองพัทลุง๓.๖๕