Home ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการสนับสนุนวัด พัฒนาเด็ก เยาวชน และชุมชน จังหวัดพัทลุง - หน้า 2
โครงการสนับสนุนวัด พัฒนาเด็ก เยาวชน และชุมชน จังหวัดพัทลุง - หน้า 2
เขียนโดย manager   
Article Index
โครงการสนับสนุนวัด พัฒนาเด็ก เยาวชน และชุมชน จังหวัดพัทลุง
หน้า #
หน้า #
หน้า #
หน้า #
ทุกหน้า

 ๓.วัดที่มีการดำเนินงานดี

ลำดับที่ชื่อวัดตำบลอำเภอระดับคะแนนหมายเหตุ
ทุ่งลานตำนานเมือง๓.๔๗ 
อัมพวนารามท่ามิหรำเมือง๓.๔๕ 
เขาโพรกเพลงนาขยาดควนขนุน๓.๔๐ 
สุนทราวาสปันแตควนขนุน๓.๓๙ 
ป่าตอโตนดด้วนควนขนุน๓.๓๗ 
ลานข่อยลานข่อยป่าพะยอม๓.๓๔ 
ป่าพะยอมป่าพะยอมป่าพะยอม๓.๓๐ 
รัตนวรารามท่ามะเดื่อบางแก้ว๓.๒๘ 
ห้วยเนียงโคกสักบางแก้ว๓.๒๕ 
๑๐บ้านสวนมะกอกเหนือควนขนุน๓.๒๓ 
๑๑ทุ่งนารีทุ่งนารีป่าบอน๓.๒๒ 
๑๒หัวหมอนนาโหนดเมือง๓.๑๓ 
๑๓ลำกะชุมพลศรีนครินทร์๒.๙๖ 
๑๔ดอนประดู่ดอนประดู่ปากพะยูน๒.๘๔ 
๑๕ประดู่หอมทะเลน้อยควนขนุน๒.๗๐ 
๑๖ท่าลาดควนขนุนเขาชัยสน๒.๕๗