Home ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการสนับสนุนวัด พัฒนาเด็ก เยาวชน และชุมชน จังหวัดพัทลุง - หน้า 3
โครงการสนับสนุนวัด พัฒนาเด็ก เยาวชน และชุมชน จังหวัดพัทลุง - หน้า 3
เขียนโดย manager   
Article Index
โครงการสนับสนุนวัด พัฒนาเด็ก เยาวชน และชุมชน จังหวัดพัทลุง
หน้า #
หน้า #
หน้า #
หน้า #
ทุกหน้า

 เมื่อวันที่  ๒๔ มกราคม  ๒๕๕๔  ณ วัดพิกุลทอง อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง สำนักงาน    พระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง   ประสานจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับภาค โครงการสนับสนุนวัดเพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชนและชุมชนเข้าวัดวันอาทิตย์จิตแจ่มใสโดยมีพระราชวิสุทธิกวี เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง วัดภูผาภิมุข (ธ) เป็นประธานเปิดการประชุม

 

 
 

โครงการดังกล่าวสำนักงานกองทุนสนับสนุนและสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)     ได้มอบหมายให้มูลนิธิศึกษาธิการเป็นผู้ดำเนินโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้มีความตระหนักและสำนึกในความเป็นพุทธศาสนิกชน โดยการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เปิดการประชุม  ะจังหวัดพัหวัดพัดวันอาทิตย์นและประชาชนทั่วไปได้มีความตระหนักและสำนึกในความเป็นพุทธศาสนิกชน โดยการเข้าร่วมกกับวัดในวันวันอาทิตย์ มีวัดที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๓๐ วัด จาก ๕ จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดสงขลา, สตูล,นครศรีธรรมราช,ตรัง และจังหวัดพัทลุง การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับภาคครั้งนี้เป็นกระบวนการและขั้นตอนหนึ่งในการติดตามผลและนำเสนอผลงานที่เป็นรูปธรรมและเป็นตัวอย่างได้ อันจะนำมาเพื่อเป็นแนวทางและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากิจกรรมของวัดซึ่งจะต้องดำเนินการต่อไปจนถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๔ 
 
 

 
 
ภาพ/ข่าว โดย.....สมัยพัฒนา  ประทุมวัลย์