Home ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการสนับสนุนวัด พัฒนาเด็ก เยาวชน และชุมชน จังหวัดพัทลุง - หน้า 4
โครงการสนับสนุนวัด พัฒนาเด็ก เยาวชน และชุมชน จังหวัดพัทลุง - หน้า 4
เขียนโดย manager   
Article Index
โครงการสนับสนุนวัด พัฒนาเด็ก เยาวชน และชุมชน จังหวัดพัทลุง
หน้า #
หน้า #
หน้า #
หน้า #
ทุกหน้า

 โครงการสนับสนุนวัด เพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชนและชุมชน จังหวัดพัทลุง
"เข้าวัดทุกอาทิตย์ จิตแจ่มใส"

สนับสนุนโดย          :     สสส.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
ผู้บริหารโครงการ    :     มูลนิธิศึกษาธิการ
สำนักงานโครงการ :     สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง  ถนนทางเสด็จ ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง   โทรศัพท์ ๐-๗๔๖๑-๗๐๓๕ 
                                           โทรสาร ๐-๗๔๖-๑๗๐๔๐
วัตถุประสงค์           :      ๑. เพื่อให้วัดเป็นศนย์กลางของชุมชนในการพัฒนาสุขภาวะทางจิตใจและเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามวิถีชีวิตของคนในชุมชน
                                          ๒. เพื่อให้วัดเป็นเป้าหมายจัดกิจกรรมทางศาสนาและกิจกรรมสร้างสรรค์อื่น ๆ พัฒนาให้เด็ก เยาวชนและประชาชนมีสุขภาวะที่ดี
                                          ๓.เพื่อให้วัดในเป้าหมายพัฒนาสิ่งแวดล้อมในบริเวณวัดมากขึ้น
เป้าหมายการดำเนินการ  :  
                                   เป้าหมายเชิงปริมาณ  = ดำเนินการในจังหวัดพัทลุง ๔๓ วัด
                                   เป้าหมายเชิงคุณภาพ = เป็นวัดศูนย์กลางในการสร้างเสริมสุขภาวะแก่เด็ก เยาวชนและประชาชน ที่เข้าร่วมกิจกรรมเกิดบูรณาการวิถีชีวิตใน
ชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
แนวทางการบริหารโครงการ  :  แผนองค์กรปฏิบัติงานเป็น ๔ ระดับ คือ คณะกรรมการที่ปรึกษา คณะทำงานบริหารโครงการ คณะทำงานระดับจังหวัดและ
คณะทำงานระดับวัด
ระยะเวลาดำเนินการ     :  ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ถึง ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔
งบประมาณดำเนินการ : ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก   สสส. จำนวน  ๑,๔๙๐,๐๐๐ บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ    : สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง 

                                                                      วัดเป้าหมายในจังหวัดพัทลุง
อำเภอเมืองพัทลุง
  จำนวน ๖ วัด
๑. วัดทุ่งลาน ตำบลตำนาน
๒. วัดคูหาสวรรค์ ตำบลคูหาสวรรค์
๓. วัดหัวหมอน ตำบลนาโหนด
๔. วัดนาท่อม ตำบลนาท่อม
๕. วัดอัมพวนาราม ตำบลท่ามิหรำ
๖. วัดบ้านสวน ตำบลควนมะพร้าว
อำเภอตะโหมด  จำนวน ๑ วัด
๑. วัดตะโหมด ตำบลตะโหมด
อำเภอป่าพะยอม จำนวน ๓ วัด
๑. วัดป่าพะยอม ตำบลป่าพะยอม
๒. วัดโดนคลาน ตำบลป่าพะยอม
๓. วัดลานข่อน ตำบลลานข่อย
อำเภอศรีนครินทร์ จำนวน ๓ วัด
๑. วัดถ้ำสุมะโน ตำบลบ้านนา
๓. วัดลำกะ ตำบลชุมพล
๔. วัดขัน ตำบลอ่าทอง
อำเภอปากพะยูน จำนวน ๓ วัด
๑. วัดหัวเตย ตำบลดอนทราย
๒.วัดหารเทา ตำบล หารเทา
๓.วัดดอนประดู่ ตำบลดอนประดู่
อำเภอเขาชัยสน  จำนวน ๔ วัด
๑. วัดท่าลาด ตำบลควนขนุน
๒. วัดอุดมวราราม ตำบลเขาชัยสน
๓. วัดเขียนบางแก้ว ตำบลจองถนน
๔. วัดแหลมจองถนน ตำบลจองถนอน
อำเภอบางแก้ว จำนวน ๓ วัด
๑. วัดรัตนวราราม ตำบลท่ามะเดื่อ
๒. วัดนาปะขอ ตำบลนาปะขอ
๓.วัดห้วยเนียง ตำบลโคกสัก
อำเภอควนขนุน จำนวน ๑๓ วัด
๑. วัดบ้านสวน ตำบลมะกอกเหนือ
๒. วัดสุวรรณวิชัย ตำบลควนขนุน
๓. วัดป่าตอ ตำบลโตนดด้วน
๔. วัดสุนทราวาส ตำบลปันแต
๕.วัดพิกุลทอง ตำบลชะมวง
๖. วัดโคกโดน ตำบลโตนดด้วน
๗. วัดเขาโพรกเพรง ตำบลนาขยาด
๘. วัดประดู่หอม ตำบลทะเลน้อย
๙. วัดทุ่งขึงหนัง ตำบลพนมวังก์
๑๐. วัดควนแพรกหา ตำบลแพรกหา
๑๑. วัดควนพนางตุง ตำบลพนางตุง
๑๒.วัดดอนศาลา ตำบลมะกอกเหนือ
๑๓.วัดล้อ ตำบลชะมวง
อำเภอป่าบอน จำนวน ๓ วัด
๑. วัดควนแสวง ตำบลโคกทราย
๒.วัดป่าบอนต่ำ ตำบลวังใหม่
๓.วัดทุ่งนารี ตำบลทุ่งนารี
อำเภอกงหรา จำนวน ๒ วัด
๑. วัดกงหราใหม่ ตำบลกงหรา
๒. วัดสมหวัง ตำบลชะรัต
อำเภอศรีบรรพต จำนวน ๒ วัด
๑.วัดถ้ำ ตำบลเขาปู่
๒. วัดตะแพน ตำบลตะแพน

                                                                         กิจกรรมดำนเนินการ

- ตำบุญตักบาตร
- รักษาศีล
- ปฏิบัติธรรม
- อบรมเทศนา
- การพัฒนาวัดตามโครงการ ๕ ส
- จัดป้ายคติธรรมคำกลอน (ต้นไม้บอร์ด)
- หอกระจายข่าว ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ธรรมะวันหยุด (เทศนา)
- จัดบอร์ดนิทรรศการผลงาน กิจกรรม วัด "ลด ละ เลิก อบายมุข"
- เปิดห้องสมุด/พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน
- ตรวจสุขภาพ กายภาพบำบัด
- จัดการศึกษาวันอาทิตย์
- เปิดการเรียนการสอนวิชาชีพ  เช่น ตัดเย็บเสื้อผ้า ทำขนม ตัดผม จัดสวนสมุนไพร เพาะเห็ด ฯลฯ
- ฉาย VCD
- จัดกิจกรรมประกวดแข่งขันสวดมนต์ รำไทย ดนตรีไทย วาดเขียน (ศิลปะ) ศูนย์ห้องประชุม กีฬา นันทนาการ

                                                                              คณะทำงานจังหวัดพัทลุง
คณะที่ปรึกษา
๑. พระธรรมวรมุนี                           เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง
๒. พระราชวิสุทธิกวี                       เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง (ธ)
๓. พระราชปริยัติมุนี                       รองเจ้าคณะจังหวัดพัทลุง
๔. พระศรีปริยัติมุนี                         รองเจ้าคณะภาค ๑๘
คณะทำงานระดับจังหวัด
๑. พระครูสิริสุตคุณ                         เจ้าคณะอำเภอเมืองพัทลุง
๒. นายชื่น ฤทธิวงศ์                        รอง ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
๓. นายจิต  เพ็งพุ่ม                           รอง ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต๒  
๔. นายสุรพล  จันทร์ขาว                ประธานดำเนินงานโครงการสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ
๕. นายสานิตย์  เพชรกาฬ              ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง
๖ นายประสาธน์  สุรัตนเมธากุล  เลขาธิการโครงการสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ
๗.นายสมหมาย  ภักดิสมบูรณ์       อุปนายกพุทธสมาคมจังหวัดพัทลุง
๘. นายเพชร  ฤทธิช่วย                   ประธานชมรมไวยาวัจกรจังหวัดพัทลุง
๙. นางสาวสุธีรา นุ้ยจันทร์              ผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๐. นายวิจิตร  ดำประสิทธิ์             ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ประสานงานระดับจังหวัด
๑. นายคุณัญพงษ์  ทหารไทย         ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง
๒. นายจิต  แก้วทิพย์                       ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง