Home ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการสนับสนุนวัด พัฒนาเด็ก เยาวชน และชุมชน จังหวัดพัทลุง - หน้า 5
โครงการสนับสนุนวัด พัฒนาเด็ก เยาวชน และชุมชน จังหวัดพัทลุง - หน้า 5
เขียนโดย manager   
Article Index
โครงการสนับสนุนวัด พัฒนาเด็ก เยาวชน และชุมชน จังหวัดพัทลุง
หน้า #
หน้า #
หน้า #
หน้า #
ทุกหน้า

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2553 นายนิพิฏฐ์  อินทรสมบัติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี เปิดการประชุมโครงการสนับสนุนวัด เพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชนและชุมชน ณ วัดอัมพวนาราม ตำบลท่ามิหรำ อำเภอเมืองพัทลุง โดยมี นายคุณัญพงษ์ ทหารไทย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง พร้อมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ  ซึ่งโครงการดังกล่าวสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุงเป็นหน่วยประสานโครงการ และได้รับการสนันสนุน งบประมาณจาก  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) ซึ่งมี  นายสุทัศน์  ปทะวานิช  เป็นผู้บริหารโครงการประจำจังหวัดพัทลุง