Home ประวัติ
ประวัติสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง

เนื่องจากการปฎิรูประบบราชการ ตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล  ส่งผลให้มีการประกาศบังคับใช้  พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง  กรม       พ.ศ. 2545  และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  พ.ศ. 2545  ซึ่งกำหนดให้มีสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง มีภารกิจเกี่ยวกับการดำเนินงานสนองงานคณะสงฆ์และรัฐ    โดยการทำนุ บำรุง ส่งเสริมกิจการพระพุทธสาสนา  ให้การอุปถัมภ์ คุ้มครอง และส่งเสริมงานพระพุทธศาสนา ดูแล รักษา จัดการศาสนสมบัติ พัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งให้การสนับสนุนส่งเสริม พัฒนาบุคลากรทางศาสนาแต่เนื่องจากโครงสร้างส่วนราชการ ขาดหน่วยงานระดับพื้นที่ในส่วนภูมิภาค จึงไม่สามารถปฏิบัติภารกิจรองรับการกระจายอำนาจจากส่วนกลางในกิจการพระพุทธศาสนา และสนองงานคณะสงฆ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจึงได้จัดตั้ง ส่วนราชการเป็นการภายในมีฐานะเทียบเท่ากอง เรียกว่า สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด  ปฏิบัติหน้าที่ในระดับจังหวัด  ตามการแบ่งเขตการปกครองส่วนภูมิภาคของกระทรวงมหาดไทย รวม  75 จังหวัด    ยกเว้นกรุงเทพมหานคร     ขึ้นตรงอยู่ในบังคับบัญชา ของผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ   มีอำนาจหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดนั้น ๆ
ต่อมาในปี  พ.ศ. 2549    ได้มีการออกกฎกระทรวง     แบ่งส่วนราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ศ.2549    แบ่งส่วนราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด  เป็นราชการส่วนภูมิภาคตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

****************