Home อำนาจหน้าที่
อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่ของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

ตามกฎกระทรวง  แบ่งส่วนราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพ.ศ. 2549 แบ่งส่วนราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด  เป็นราชการส่วนภูมิภาค มีอำนาจหน้าที่ดังนี้
1.  ศึกษา วิเคราะห์   และรายงานข้อมูลสารสนเทศด้านพระพุทธศาสนาเพื่อกำหนดนโยบายในระดับจังหวัด  รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไข

2.  ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย   แผนงาน   โครงการของหน่วยงานในความดูแลของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด รวมทั้งรายงานผลการดำเนินงาน     ปัญหาและอุปสรรคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

3.  ส่งเสริม  ดูแล  รักษา และทำนุบำรุงศาสนาและศาสนวัตถุ  ทางพระพุทธศาสนา  รวมทั้งดูแล  รักษาและจัดการวัดร้าง และศาสนสมบัติกลางในจังหวัด

4.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้วัดเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และแหล่งภูมิปัญญาของชุมชน  รวมทั้งส่งเสริมให้มีศูนย์กลาง  ในการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาจังหวัด

5.  ส่งเสริม  สนับสนุน  และประสานงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และด้านพุทธศาสนศึกษา   รวมทั้งดูแลและควบคุมมาตรฐานคุณภาพ    การศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด  ภายในจังหวัด   ให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม  และพัฒนาบุคลากรทางพระพุทธศาสนา

6.  รับสนองงาน   ประสานงาน   และสนับสนุนกิจการและการบริหารงานการปกครองของคณะสงฆ์   ตลอดจนการดำเนินการตามนโยบาย   และมาตรการในการคุ้มครองพระพุทธศาสนา

7.  ส่งเสริมและประสานการดำเนินงานในการปฏิบัติศาสนพิธีและกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

8.  ปฏิบัติงานตามกฎหมายในความรับผิดชอบ      ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ซึ่งกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของ  ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

9.  ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง   หรือที่ได้รับมอบหมาย