Home ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา สุขใจ อิ่มบุญ ล่องแพแห่ผ้าขึ้นธาตุวัดเขียนบางแก้ว
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา สุขใจ อิ่มบุญ ล่องแพแห่ผ้าขึ้นธาตุวัดเขียนบางแก้ว

 
  เมื่อวันที่  ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ นายคุณัญพงษ์ ทหารไทย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง 
ร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา สุขใจ อิ่มบุญ ล่องแพแห่ผ้าขึ้นธาตุวัดเขียนบางแก้ว  เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา มาฆบูชา ไทยทั่วหล้า ใฝ่ธรรมะ จังหวัดพัทลุงประจำปี ๒๕๕๔ ณ วัดเขียนบางแก้ว อำเภอเขาชัยสน  และร่วมกิจกรรมเวียนเทียน ณ วัดคูหาสวรรค์  อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ซึ่งกิจกรรมการเวียนเทียนได้จัดขึ้นพร้อมกัน ๓ จุด ด้วยกัน คือ วัดเขียนบางแก้ว วัดคูหาสวรรค์ และวัดภูผาภิมุข   การจัดกิจกรรมดังกล่าวนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาชน และข้าราชการในจังหวัดพัทลุง ได้ร่วมกันน้อมระลึกวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และนำหลักธรรมมาพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนและเกิดสันติสุขแก่สังคมต่อไป  
 
 
 
ล่องแพแห่ผ้า  (กิจกรรมในแพ)
 
 

 
 
กิจกรรมแห่ผ้าขึ้นธาตุ ณ วัดเขียนบางแก้ว
 
 
 
กิจกรรมเวียนเทียน ณ วัดคูหาสวรรค์ และวัดภูผาภิมุข