Home ข้อมูลพระ-วัด
รายงานสรุปจำนวนวัด พระภิกษุ และสามเณรในจังหวัดพัทลุง
จำนวนวัดในจังหวัดพัทลุง
วัดมีพระสงฆ์ทั้งจังหวัดพัทลุง 249 วัด
มหานิกาย 232 วัด
ธรรมยุต 17 วัด
จีนนิกาย - วัด
อนัมนิกาย - วัด
พระอารามหลวง 1 วัด
มหานิกาย 1 วัด
ธรรมยุต - วัด
วัดราษฎร์ 248 วัด
มหานิกาย 231 วัด
ธรรมยุต 17 วัด
จีนนิกาย - วัด
อนัมนิกาย - วัด

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 รายละเอียด

จำนวนพระภิกษุและสามเณรในจังหวัดพัทลุง
พระภิกษุ 1,046 รูป
มหานิกาย 984

รูป

ธรรมยุต 53 รูป
สามเณร 9 รูป
มหานิกาย

8

รูป
ธรรมยุต 1 รูป

หมายเหตุ ข้อมูล ณ  31 พฤษภาคม 2563

**เฉพาะพระภิกษุที่มีพรรษา ๑ พรรษาขั้นไป/สามเณรที่บวชครบหนึ่งปีขึ้นไป**