Home ข้อมูลพระ-วัด
รายงานสรุปจำนวนวัด พระภิกษุ และสามเณรในจังหวัดพัทลุง
จำนวนวัดในจังหวัดพัทลุง
วัดมีพระสงฆ์ทั้งจังหวัดพัทลุง 246 วัด
มหานิกาย 229 วัด
ธรรมยุต 17 วัด
จีนนิกาย - วัด
อนัมนิกาย - วัด
พระอารามหลวง 1 วัด
มหานิกาย 1 วัด
ธรรมยุต - วัด
วัดราษฎร์ 245 วัด
มหานิกาย 228 วัด
ธรรมยุต 17 วัด
จีนนิกาย - วัด
อนัมนิกาย - วัด

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2562 รายละเอียด

จำนวนพระภิกษุและสามเณรในจังหวัดพัทลุง
พระภิกษุ 1,014 รูป
มหานิกาย 953

รูป

ธรรมยุต 53 รูป
สามเณร 9 รูป
มหานิกาย

8

รูป
ธรรมยุต 1 รูป

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

**เฉพาะพระภิกษุที่มีพรรษา ๑ พรรษาขั้นไป/สามเณรที่บวชครบหนึ่งปีขึ้นไป**