Home ข้อมูลพระ-วัด
รายงานสรุปจำนวนวัด พระภิกษุ และสามเณรในจังหวัดพัทลุง
จำนวนวัดในจังหวัดพัทลุง
วัดมีพระสงฆ์ทั้งจังหวัดพัทลุง 248 วัด
มหานิกาย 231 วัด
ธรรมยุต 17 วัด
จีนนิกาย - วัด
อนัมนิกาย - วัด
พระอารามหลวง 1 วัด
มหานิกาย 1 วัด
ธรรมยุต - วัด
วัดราษฎร์ 247 วัด
มหานิกาย 230 วัด
ธรรมยุต 17 วัด
จีนนิกาย - วัด
อนัมนิกาย - วัด

หมายเหตุ ข้อมูล ณ พฤษภาคม  2562

จำนวนพระภิกษุและสามเณรในจังหวัดพัทลุง
พระภิกษุ 1,534 รูป
มหานิกาย 1,459

รูป

ธรรมยุต 75 รูป
สามเณร 63 รูป
มหานิกาย

59

รูป
ธรรมยุต 4 รูป

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

**จัดเก็บนอกพรรษา**

 

"ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ"