Home เอกสารประกอบการขอบรรพชาอุปสมบท
เอกสารขอบรรพชาอุปสมบท PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย นางสมัยพัฒนา ประทุมวัลย์   
วันอังคารที่ 03 ธันวาคม 2019 เวลา 08:48

เอกสารสำหรับการขอบรรพชาอุปสมบท ประกอบด้วยเอกสาร จำนวน ๒ ชุด

เอกสารชุดที่ ๑ กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วเก็บไว้ที่เจ้าอาวาสหรืออุปัชฌาย์

เอกสารชุดที่ ๒ ห้อุปัชฌาย์หรือเจ้าอาวาสเซนต์ชื่อทั้ง ๒ หน้า พร้อมแนบ
สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนของผู้ขอบรรพชาอุปสมบท ส่งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

LAST_UPDATED2