ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” พร้อมคณะผู้ติดติดตามลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจังหวัดพัทลุง พิมพ์
เขียนโดย นางสมัยพัฒนา ประทุมวัลย์   
วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2019 เวลา 01:20


วันอังคารที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ คณะสงฆ์จังหวัดพัทลุง โดยพระครูสิริสุตคุณ เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง และนางวารินทร์ สิกขชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง ถวายการต้อนรับพระพรหมเสนาบดี เจ้าคณะภาค ๗ ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
“หมู่บ้านรักษาศีล ๕” พร้อมคณะผู้ติดติดตามในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และติดตามผลการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ของจังวัดพัทลุง ณ หมู่ที่ ๖ บ้านเหรียงงาม ตำบลเขาปู่ และหมู่ที่ ๙ บ้านสำนักวา ตำบลเขาย่า อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง โดยมี นายพลรัช รองเลื่อน นายอำเภอตะโหมดรักษาราชการแทนปลัดจังหวัด พร้อมด้วย นายอำเภอศรีบรรพต ผู้นำท้องถิ่น นักเรียน พี่น้องประชาชนชาวศรีบรรพตร่วมให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

LAST_UPDATED2