ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ" พิมพ์
เขียนโดย นางสมัยพัฒนา ประทุมวัลย์