กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พิมพ์
เขียนโดย สมัยพัฒนา ประทุมวัลย์   
วันพฤหัสบดีที่ 07 พฤษภาคม 2020 เวลา 07:39

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505
กฎกระทรวงฉบับที่ 2 ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ศ. 2557
ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติว่าด้วยพระปริยัตินิเทศก์ พ.ศ.2561
พระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.2562
ประกาศมหาเถรสมาคมว่าด้วยการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม  พ.ศ.2555
ระเบียบมหาเถรสมาคมว่าด้วยการตั้งหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล พ.ศ.2546

LAST_UPDATED2