วัดป่าพะยอม (Wat Pa Phayom)

วัดป่าพะยอม

              วัดป่าพะยอม ตั้งอยู่เลขที่ 279 บ้านป่าพะยอม หมู่ที่2 ตําบลป่าพะยอม อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบสูง วัดป่าพะยอม สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่ พ.ศ. 2187 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ในที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
เจ้าอาวาส มี 10 รูป คือ รูปที่ 1 พระพูน รูปที่ 2 พระเกิด รูปที่3 พระเรื่อง รูปที่ 4 พระอธิการดํา รูปที่ 5 พระอธิการขำ รูปที่ 6 พระอธิการ รูปที่ 7 พระเขียว รูปที่8 พระแดง รูปที่ 9 พระสมุห์เพื่อม และพระครูสิริวันคณารักษ์ ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสในปัจจุบัน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 27,161