จังหวัดพัทลุงประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อพิจารณาแบบคำขอรับเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์ฯ

วันพุธที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง นายวิญญ์ สิทธิเชนทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เพื่อพิจารณาแบบคำขอรับเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์ฯ  โดยมีวัดที่ขอรับเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์พระอารามหลวง จำนวน ๑ วัด ขอรับเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัด จำนวน ๑๓ วัด และขอรับเงินอุดหนุนสมทบการก่อสร้างปรับปรุงเตาเผาปลอดมลพิษ จำนวน ๒ วัด ทั้งนี้ การพิจารณาเป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์การขอรับงบอุดหนุนของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 55,412