แบบคำขอรับงบเงินอุดหนุนเพื่อสมทบการบูรณปฏิสังขรณ์

เอกสารแนบ 
1. ประกาศวิสุงคามสีมา หรือหนังสือรับรองสภาพวัด  ประกาศตั้งวัด
2. ตราตั้งเจ้าอาวาส หรือหนังสือแต่งตั้งรักษาการเจ้าอาวาส
3. รูปถ่ายเสนาสนะที่จะบูรณปฏิสังขรณ์ หรือแบบแปลนก่อสร้าง (กรณีสร้างใหม่) 
    - รูปถ่ายด้านหน้า
    - รูปถ่ายด้านหลัง
    - รูปถ่ายด้านข้าง (ซ้าย-ขวา)
    - ส่วนที่ชำรุด
    - บริเวณที่เสนาสนะตั้งอยู่
4. เอกสารประมาณค่าใช้จ่าย (ปร.4 ปร.5) ซึ่งมีนายช่างลงนามรับรอง
    - กรณีนายช่างของภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ
    - กรณีนายช่างของภาคเอกชนให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
5. 
หนังสืออนุญาตดำเนินการในที่ดิน
6. หนังสืออนุญาตกรณีโบราณวัตถุ/สถาน    
7. หลักฐานอื่นๆ เช่น สำเนาบัตรประชาชน หนังสือสุทธิ

เอกสารแนบตามข้อ 6 หลักฐานการได้รับอนุญาตบูรณปฏิสังขรณ์ในที่ดินผู้อื่น/ที่ราชการ หรือกระทำต่อโบราณสถาน/วัตถุ ฯลฯ
กรณีประสบวินาศภัย หลักฐานประกอบที่เกี่ยวข้อง เช่น ผลการตรวจสอบการเกิดอัคคีภัยของเจ้าหน้าที่ตำรวจ เป็นต้น 

ลงนามสำเนาถูกต้องทุกฉบับ 


ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf แบบคำขอ 2566 ล่าสุด ลว 19 กย 66 มีหนังสือนำ.pdf |

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 592,225