คู่มือการให้บริการ

ไฟล์เอกสารประกอบ
1การขอเปลี่ยนแปลงชื่อวัด.pdf |
2การย้ายวัด.pdf |
3การรวมวัด.pdf |
4การยกวัดราษฎร์ขึ้นเป็นวัดพระอารามหลวง.pdf |
5การขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา.pdf |
6การยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดที่มีพระภิกษุสงฆ์อยู่จำพรรษา.pdf |
7การกันเขตจัดประโยชน์ในที่ดินตั้งวัด.pdf |
8การต่อสัญญาเช่าที่ดินและอาคารของศาสนสมบัติกลาง.pdf |
9การขอเช่าที่ดินและอาคารรายใหม่ของศาสนสมบัติวัด (ศบว.).pdf |
110การขอต่อสัญญาเช่าที่ดินและอาคารศาสนสมบัติวัด (ศบว.) สัญญานานปี.pdf |
111การขอนำสิทธิการเช่าที่ดินและอาคารไปทำสัญญาผูกพันการกู้ยืมเงินกับธนาคารของศาสนสมบัติกลาง (ศบก.) นานปี.pdf |
112การขอรับเช่าสืบแทนสิทธิการเช่าที่ดินและอาคารของศาสนสมบัติกลาง (ศบก.) สัญญารายปีราย 3 ปี (N).pdf |
113การขอรับเช่าสืบแทนสิทธิการเช่าที่ดินและอาคารของศาสนสมบัติกลาง.pdf |
114การขอรับเช่าสืบแทนสิทธิการเช่าที่ดินและอาคารของศาสนสมบัติวัด.pdf |
115การโอนสิทธิ์การเช่าที่ดินและอาคารของศาสนสมบัติวัดสัญญานานปี.pdf |
116การโอนสิทธิ์การเช่าที่ดินและอาคารของศาสนสมบัติวัดสัญญารายปี.pdf |

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 203,672