คู่มือการให้บริการ

ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf 1การขอเปลี่ยนแปลงชื่อวัด.pdf |
pdf 2การย้ายวัด.pdf |
pdf 3การรวมวัด.pdf |
pdf 4การยกวัดราษฎร์ขึ้นเป็นวัดพระอารามหลวง.pdf |
pdf 5การขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา.pdf |
pdf 6การยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดที่มีพระภิกษุสงฆ์อยู่จำพรรษา.pdf |
pdf 7การกันเขตจัดประโยชน์ในที่ดินตั้งวัด.pdf |
pdf 8การต่อสัญญาเช่าที่ดินและอาคารของศาสนสมบัติกลาง.pdf |
pdf 9การขอเช่าที่ดินและอาคารรายใหม่ของศาสนสมบัติวัด (ศบว.).pdf |
pdf 110การขอต่อสัญญาเช่าที่ดินและอาคารศาสนสมบัติวัด (ศบว.) สัญญานานปี.pdf |
pdf 111การขอนำสิทธิการเช่าที่ดินและอาคารไปทำสัญญาผูกพันการกู้ยืมเงินกับธนาคารของศาสนสมบัติกลาง (ศบก.) นานปี.pdf |
pdf 112การขอรับเช่าสืบแทนสิทธิการเช่าที่ดินและอาคารของศาสนสมบัติกลาง (ศบก.) สัญญารายปีราย 3 ปี (N).pdf |
pdf 113การขอรับเช่าสืบแทนสิทธิการเช่าที่ดินและอาคารของศาสนสมบัติกลาง.pdf |
pdf 114การขอรับเช่าสืบแทนสิทธิการเช่าที่ดินและอาคารของศาสนสมบัติวัด.pdf |
pdf 115การโอนสิทธิ์การเช่าที่ดินและอาคารของศาสนสมบัติวัดสัญญานานปี.pdf |
pdf 116การโอนสิทธิ์การเช่าที่ดินและอาคารของศาสนสมบัติวัดสัญญารายปี.pdf |
pdf 117คู่มือไวยาวัจกร.pdf |
pdf 118คู่มือการปฏิบัติงาน การสร้างวัด การตั้งวัด การรวมวัด การย้ายวัด การยุบเลิกวัด.pdf |
pdf 119คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ.pdf |

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 592,225