ภารกิจ และหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน

             

           อำนาจหน้าที่ของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

             ตามกฎกระทรวง  แบ่งส่วนราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพ.ศ. 2549 แบ่งส่วนราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด  เป็นราชการส่วนภูมิภาค มีอำนาจหน้าที่ดังนี้
       1.  ศึกษา วิเคราะห์ และรายงานข้อมูลสารสนเทศด้านพระพุทธศาสนาเพื่อกำหนดนโยบายในระดับจังหวัด รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไข
       2.  ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย  แผนงาน  โครงการของหน่วยงานในความดูแลของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด รวมทั้งรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
       3.  ส่งเสริมดูแลรักษาและทำนุบำรุงศาสนาและศาสนวัตถุทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งดูแลรักษาและจัดการวัดร้าง และศาสนสมบัติกลางในจังหวัด
       4.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้วัดเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และแหล่งภูมิปัญญาของชุมชน รวมทั้งส่งเสริมให้มีศูนย์กลาง ในการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาจังหวัด
       5.  ส่งเสริม  สนับสนุน  และประสานงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และด้านพุทธศาสนศึกษา รวมทั้งดูแลและควบคุมมาตรฐานคุณภาพ การศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด ภายในจังหวัด ให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม และพัฒนาบุคลากรทางพระพุทธศาสนา
       6.  รับสนองงาน ประสานงาน และสนับสนุนกิจการและการบริหารงานการปกครองของคณะสงฆ์ ตลอดจนการดำเนินการตามนโยบาย และมาตรการในการคุ้มครองพระพุทธศาสนา
       7.  ส่งเสริมและประสานการดำเนินงานในการปฏิบัติศาสนพิธีและกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
       8.  ปฏิบัติงานตามกฎหมายในความรับผิดชอบ ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ซึ่งกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของ  ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
       9.  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายคะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 27,151