บุคลากร

 บุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 

นายจารึก  แก้วแสงอ่อน  
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง

 

นายณัฐวัฒน์  ธานีรัตนาภิบาล
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์


 
นางจันทนา  สุวรรณศิลป์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ 
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ

 

นางสมัยพัฒนา  ประทุมวัลย์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
กลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์

 

นางจิตตรา  ขุนสารวัตร
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
กลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์

นางกมลทิพย์  บุญคง
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ 
กลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ

นางสุดา  สงเดช
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
กลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ

นางสาวศศิธร  เต็มพุทธ
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
กลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์

 

นางเยาวภา  แก้วสวัสดิ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
กลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์

 

นายพิชิต ขุนสารวัตร
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
กลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ

 

นางอาภาภัทร์ จีระพงศ์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
กลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ

 

 คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 27,171