ผู้บริหาร/บุคลากร

 ผู้บริหาร/บุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง 

 


นายจารึก  แก้วแสงอ่อน
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง

 

 

นายณัฐวัฒน์  ธานีรัตนาภิบาล
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ

 
นางจันทนา  สุวรรณศิลป์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

นางสมัยพัฒนา  ประทุมวัลย์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางจิตตรา ขุนสารวัตร
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางกมลทิพย์  บุญคง
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสุดา  สงเดช
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวศศิธร  เต็มพุทธ
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางเยาวภา  แก้วสวัสดิ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายพิชิต  ขุนสารวัตร
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางอาภาภัทร์  จีระพงศ์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

 

                                                                                
                                                                                            นายธนพนธ์ คำนวณ                          นางปราณี  อ่อนแก้ว               

                                                                พนักงานขับรถยนต์                 พนักงานทำความสะอาด

 

 

 

 

 

 คะแนนโหวต :
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 31,747