ผู้บริหาร/บุคลากร

 ผู้บริหาร/บุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง 

 


นายจารึก  แก้วแสงอ่อน
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง

 

 

นายณัฐวัฒน์  ธานีรัตนาภิบาล
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์

 
นางสุดา  สงเดช
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ

 

นางสมัยพัฒนา  ประทุมวัลย์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางจิตตรา ขุนสารวัตร
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางกมลทิพย์  บุญคง
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายพิชิต  ขุนสารวัตร 
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวศศิธร  เต็มพุทธ
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางเยาวภา  แก้วสวัสดิ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางอาภาภัทร์  จีระพงศ์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

นางสุพรรษา อุนุสุนัย
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

 

                                                                                
                                                                                            นายธนพนธ์ คำนวณ                          นางปราณี  อ่อนแก้ว               

                                                                พนักงานขับรถยนต์                 พนักงานทำความสะอาด

 

 

 

 

 

 


image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 47,472