บุคลากร พศจ.พัทลุง

 บุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง 

 


นายพศุตม์ ขอดเมชัย
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง

 

 

นายณัฐวัฒน์  ธานีรัตนาภิบาล
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์

 
นางสุดา  สงเดช
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ

 

นางสมัยพัฒนา  ประทุมวัลย์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายชัยธรรม  ทับเที่ยง
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางจิตตรา ขุนสารวัตร
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายพิชิต  ขุนสารวัตร 
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวศศิธร  เต็มพุทธ
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาววิสา  ดำน้อย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางอาภาภัทร์  จีระพงศ์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

นางสุพรรษา อนุสุนัย
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

 

                                                                                
                                                                                            นายชวัล  หาบหละ                            นางสาวชณัชชา บัวเนียม               

                                                                พนักงานขับรถยนต์                 พนักงานทำความสะอาด

 

 

 

 

 

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
วัฒนธรรมองค์กร.pdf |

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 149,097