ผู้บริหาร/บุคลากร

 ผู้บริหาร/บุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง 

 


นายพศุตม์ ขอดเมชัย
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง

 

 

นายณัฐวัฒน์  ธานีรัตนาภิบาล
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์

 
นางสุดา  สงเดช
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ

 

นางสมัยพัฒนา  ประทุมวัลย์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายชัยธรรม  ทับเที่ยง
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางจิตตรา ขุนสารวัตร
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายพิชิต  ขุนสารวัตร 
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
 
นางสาวศศิธร  เต็มพุทธ
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
-ว่าง-
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางอาภาภัทร์  จีระพงศ์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

นางสุพรรษา อนุสุนัย
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

 

                                                                                
                                                                                            นายชวัล  หาบหละ                            นางสาวชณัชชา บัวเนียม               

                                                                พนักงานขับรถยนต์                 พนักงานทำความสะอาด

 

 

 

 

 

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
วัฒนธรรมองค์กร.pdf |

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 102,799