แบบรายงานขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา (ศถ.7)

ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf แบบฟอร์มแบบรายงานขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา (ศถ.7) |
pdf หนังสือรับรองรายนามพระภิกษุพำนักอยู่ประจำ ปีปัจจุบันแนบสำเนาหนังสือสุทธิ |
pdf ข้อแนะนำการเขียนแผนผังวัด และแผนที่สังเขป |
pdf ข้อกฏหมาย หลักเกณฑ์การขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ |
pdf กฎกระทรวง การสร้าง การตั้ง การรวม การย้าย การยุบเลิกวัด การขอรับพระราชทานพระวิสุงคามสีมา และการยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษา พ.ศ. 2559 หมวดที่ 6 |

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 592,225