สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุงจัดประชุมคณะกรรมการ อ.ป.จ. และประชุมคณะกรรมการศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง

วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ศาลาการเปรียญ วัดคูหาสวรรค์ พระอารามหลวง คณะสงฆ์จังหวัดพัทลุงร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการการอบรมประชาชนประจำจังหวัด (อ.ป.จ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อรับทราบและหารือเรื่องการดำเนินกิจกรรมหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.) และพิจารณาคัดเลือก อ.ป.ต.ดีเด่นเพื่อรับเงินอุดหนุนฯ จากนั้นเวลา ๑๔.๓๐ น. ประชุมคณะกรรมการศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อรับทราบแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัด ซึ่งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดในฐานะกรรมการและเลขานุการได้จัดทำร่างแผนดังกล่าวขึ้น ทั้งนี้ในที่ประชุมได้ขอให้คณะกรรมการพิจารณาลงมติแผนการส่งเสริมการจัดกิจกรรม ฯ และเสนอแนวทางการดำเนินกิจกรรม โดยมีคณะกรรมการทั้งสองคณะเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 149,128