ทะเบียนวัด
                                              รายงานสรุปจำนวนวัด พระภิกษุ และสามเณรในจังหวัดพัทลุง

 

                                                                                                                                    จำนวนวัดในจังหวัดพัทลุง

                วัดมีพระสงฆ์ทั้งจังหวัดพัทลุง        249        วัด  
มหานิกาย 232  วัด
ธรรมยุต 17  วัด
จีนนิกาย -  วัด
อนัมนิกาย -  วัด
พระอารามหลวง 1  วัด
มหานิกาย 1  วัด
ธรรมยุต -  วัด
วัดราษฎร์ 248  วัด
มหานิกาย 231  วัด
ธรรมยุต 17  วัด
จีนนิกาย -  วัด
อนัมนิกาย -  วัด
                                                                                                                                                                                                                                                                                               จำนวนพระภิกษุและสามเณรในจังหวัดพัทลุง
                            พระภิกษุ             

 1,046 

   รูป    
              มหานิกาย               984

รูป

ธรรมยุต 53 รูป
สามเณร 9 รูป
มหานิกาย

8

รูป
ธรรมยุต 1 รูป

 

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ  31 พฤษภาคม 2563  **เฉพาะพระภิกษุที่มีพรรษา ๑ พรรษาขั้นไป/สามเณรที่บวชครบหนึ่งปีขึ้นไป**

                                         

            คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 27,167