มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 2/2560 มติที่ 68/2566 เรื่อง กำหนดระยะเวลาขอพระราชทานสถาปนา เลื่อนและตั้งสมณศักดิ์สมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะชั้นรอง พระราชาคณะ และพระครูสัญญาบัตรประจำปี
20/03/2567 | 286
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 592,143