มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 20/2566 มติที่ 578/2566 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการพิจารณาสมณศักดิ์พระครูสัญญาบัตร เพิ่มเติม
20/03/2567 | 503
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 592,143