ประกาศคณะสงฆ์จังหวัดพัทลุง เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) คณะสงฆ์จังหวัดพัทลุง

image รูปภาพ
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 592,225