บุคลากร พศจ.พัทลุง

 บุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง 

 


นายเสน่ห์   สิงห์นุ้ย
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง
เบอร์โทรติดต่อ : ๐๙-๓๕๘๔-๗๗๑๙
 

 

 

นายณัฐวัฒน์  ธานีรัตนาภิบาล
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์

 
นางสุดา  สงเดช
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ

 

นางสมัยพัฒนา  ประทุมวัลย์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายมีนวัฒน์ อินทรภักดิ์
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางจิตตรา ขุนสารวัตร
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายพิชิต  ขุนสารวัตร 
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวศศิธร  เต็มพุทธ
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาววิสา  ดำน้อย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางอาภาภัทร์  จีระพงศ์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

นางสุพรรษา อนุสุนัย
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

 

                                                                                
                                                                                            นายชวัล  หาบหละ                            นางสาวชณัชชา บัวเนียม               

                                                                พนักงานขับรถยนต์                 พนักงานทำความสะอาด

 

 

 

 

 

 


image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 268,957