ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง

มาตรา ๗

มาตรา ๗(๑) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการทำงาน
มาตรา ๗(๒) สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน
มาตรา ๗(๓) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร


มาตรา ๗(๔) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับฯ

มาตรา ๙
        
มาตรา ๙(๑) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน

มาตรา ๙(๒) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจาฯ

มาตรา ๙(๓) แผนงาน โครการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มาตรา ๙(๔) คู่มือหรือคำสั่งที่เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐฯ

มาตรา ๙(๕) สิงพิมพ์ที่มีการอ้างอิงถึงในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๙(๖) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขัดตัดตอนฯ

มาตรา ๙(๗) มติคณะรัฐมนตรี


ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf พรบ.ข้อมูลข่าวสาร.pdf |
pdf ข้อมูลข่าวสารมาตราที่ควรรู้.PDF |

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 592,225