การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

      ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล
                                   การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)
มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล
                       และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

O๑ โครงสร้าง https://plg.onab.go.th/th/content/page/index/id/295

O๒ ข้อมูลผู้บริหาร https://plg.onab.go.th/th/content/page/index/id/276

O๓ อำนาจหน้าที่ https://plg.onab.go.th/th/content/page/index/id/3

O๔ แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน https://plg.onab.go.th/th/content/category/index/id/4

O๕ ข้อมูลการติดต่อ https://plg.onab.go.th/th/content/page/index/id/29

O๖ กฏหมายที่เกี่ยวข้อง https://plg.onab.go.th/th/content/category/index/id/7

O๗ ข่าวประชาสัมพันธ์ https://plg.onab.go.th/th/content/category/index/id/9

O๘ Q&A https://www.facebook.com/profile.php?id=100068945898689

O๙ Social Network https://www.facebook.com/profile.php?id=100068945898689

O๑๑ แผนดำเนินงานประจำปี https://plg.onab.go.th/th/content/category/detail/id/4/iid/298

O๑๓ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี https://plg.onab.go.th/th/content/category/index/id/5 

O๑๔ คู่มือหรือมมาตรฐานการปฏิบัติงาน https://plg.onab.go.th/th/content/page/index/id/5891

O๑๕ คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ https://plg.onab.go.th/th/content/page/index/id/5850

O๑๖ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ https://plg.onab.go.th/th/content/page/index/id/5854

O๑๗ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ https://plg.onab.go.th/th/content/page/index/id/5866

O๑๘ E-Service https://plg.onab.go.th/th/content/page/index/id/5870

O๑๙ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ https://plg.onab.go.th/th/content/category/detail/id/4/iid/5833

O๒๐ ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง https://plg.onab.go.th/th/content/category/detail/id/39/iid/4581

O๒๑ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน https://plg.onab.go.th/th/content/category/detail/id/39/iid/5835

O๒๒ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี https://plg.onab.go.th/th/content/category/detail/id/39/iid/5884

O๓๐ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม https://plg.onab.go.th/th/content/page/index/id/18011

O๓๑ ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ https://plg.onab.go.th/th/content/page/index/id/18608

 


image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 592,225