JA slide show
 
Home
สอบธรรมสนามหลวง ประจำปี ๒๕๕๘ จังหวัดพัทลุง พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สมัยพัฒนา ประทุมวัลย์   


สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง ขอแจ้งกำหนดการการสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ดังต่อไปนี้ ตามที่แม่กองธรรมสนามหลวง กำหนดให้มีการสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นโท และนักธรรมชั้นเอก (พระภิกษุ) ในวันที่  ๒๗-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ จังหวัดพัทลุง มีสนามสอบ จำนวน ๑ สนาม คือ สนามสอบวัดคูหาสวรรค์ ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง และการสอบธรรมศึกษา (ชั้นตรี, ชั้นโท, ชั้นเอก) ในส่วนของ ฆราวาส นักเรียน นักศึกษา  กำหนดการสอบวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘   มีสนามสอบทั้งสิ้น ๑๓ สนามสอบ ได้แก่

อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ “ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด” จังหวัดพัทลุง ประจำปี ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๔ พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สมัยพัฒนา ประทุมวัลย์   


เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ วัดแจ้ง ตำบลชัยบุรี อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดร.วินัย บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ “ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด” จังหวัดพัทลุง ประจำปี ๒๕๕๘  ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕”   โดยมี พระครูสิทธิการโสภณ เจ้าคณะตำบลชัยบุรี กิตติมศักดิ์  เจ้าอาวาสวัด  กล่าวสัมโมทนียคถา จากนั้น ประธานและหัวหน้าส่วนราชการได้ร่วมกันตักบาตร  ปล่อยพันธุ์ปลา เยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และปลูกต้นไม้ในบริเวณวัด   โดยมี นายสุพจน์  คงทอง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง ให้การต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวก  และมีหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

อ่านเพิ่มเติม...
 
จังหวัดพัทลุงประชุมขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ระยะยาว พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สมัยพัฒนา ประทุมวัลย์   เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกาบบัว ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดพัทลุง นายอนุรัฐ ไทยตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” เพื่อเร่งรัด ติดตามแก้ไขปัญหาการขับเคลื่อนโครงการให้เป็นไปตามแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด โดยมี นายสุพจน์  คงทอง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง เป็นผู้ดำเนินการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง นายอำเภอทุกอำเภอ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อ่านเพิ่มเติม...
 
จังหวัดพัทลุงเตรียมความพร้อมจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สมัยพัฒนา ประทุมวัลย์   


เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมอิรวดี ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดพัทลุง นายสุพจน์ คงทอง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ฯ ในงานพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายกของจังหวัดพัทลุง เพื่อให้การจัดพิธีดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติ และถูกต้องตามราชประเพณี และให้พุทธศาสนิกชนได้มีส่วนร่วม จังหวัดพัทลุง กำหนดจัด ณ วัดที่มีความพร้อม ทั้ง ๑๑ อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองพัทลุงกำหนดจัดพิธี ณ วัดคูหาสวรรค์ (พระอารามหลวง) อำเภอควนขนุนจัดที่วัดบ้านสวน อำเภอป่าพะยอมจัดที่วัดป่าพะยอม อำเภอศรีบรรพตจัดที่วัดถ้ำเขาปู่ อำเภอเขาชัยสน จัดที่วัดอุดมวราราม อำเภอบางแก้ว จัดที่วัดห้วยเนียง อำเภอปากพะยูน จัดที่วัดดอนประดู่ อำเภอป่าบอนจัดที่วัดทุ่งนารี อำเภอตะโหมด จัดที่จัดตะโหมด อำเภอศรีนครินทร์จัดที่วัดลำกะ และอำเภอกงหราจัดที่วัดเขาวงค์

อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์“ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด” จังหวัดพัทลุง ประจำปี ๒๕๕๙ครั้งที่ ๒ พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สมัยพัฒนา ประทุมวัลย์   


เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ วัดน่าโอ่ ตำบลร่มเมือง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดร.วินัย บัวประดิษฐ์ เป็นประธานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์
“ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด” จังหวัดพัทลุง ประจำปี ๒๕๕๙  ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕”   โดยมี   เจ้าอาวาสวัด  กล่าวสัมโมทนียคถา จากนั้น ประธานและหัวหน้าส่วนราชการได้ร่วมกันตักบาตร  ปล่อยพันธุ์ปลา และปลูกต้นไม้ในบริเวณวัด   โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง ให้การต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวก  และมีหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์โพชฌังคปริตร เพื่อถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จังหวัดพัทลุง พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สมัยพัฒนา ประทุมวัลย์   


เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๓๐ น. ณ อุโบสถ วัดคูหาสวรรค์ (พระอารามหลวง) ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ดร.วินัย บัวประดิษฐ์ เป็นประธานในพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์โพชฌังคปริตร เพื่อถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิกชมรมสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดพัทลุง   เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก โดยมี นายสุพจน์  คงทอง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง


นายวินัย  บัวประดิษฐ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง

ผู้อำนวยการสำนักงาน


นายสุพจน์  คงทอง
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง

หมู่บ้านรักษาศีล ๕

ฐานข้อมูลพระพุทธศาสนา

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

ศูนย์ดำรงธรรม

อีเมล์

ฟังธรรมกับ พศ

ศ.ต.ภ.

หอสมุด

มหาเถรสมาคม

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ถวายพระพรออนไลน์

เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง (ธ)


(พระร
าชวิสุทธิกวี)
เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง (ธ)

เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง

(พระราชปริยัติมุนี)
เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง

hotline

ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาสารคดี พศ.

วัดสำคัญของจังหวัด

วัดคูหาสวรรค์
วัดเขาอ้อ

แนะนำสถานที่ปฎิบัติธรรม

วัดถ้ำสุมโน 
 
วัดป่าลิไลยก์
 
วังสันติบรรพต

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณเข้าวัดเพื่ออะไร