JA slide show
 
Home
ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ" พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย นางสมัยพัฒนา ประทุมวัลย์   

 
การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย นางสมัยพัฒนา ประทุมวัลย์   วันจันทร์ ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จังหวัดพัทลุงร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง โดยนางวารินทร์ สิกขชาติ    ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา   ณ วัดภูผาภิมุข อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง โดยมี นายศิลป์ชัย รามณีย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธาน  มีคณะสงฆ์ หัวหน้าส่วนราชการ นักเรียน นักศึกษา และพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

อ่านเพิ่มเติม...
 
การประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงความคิดเห็นฯ พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย นางสมัยพัฒนา ประทุมวัลย์   

การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติในการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด รายละเอียด คลิ๊ก

 
การคัดเลือกบุคคลต้นแบบทางพระพุทธศาสนา เพื่อเข้ารับรางวัล "สุวรรณปฐมเจดีย์" พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย นางสมัยพัฒนา ประทุมวัลย์   

ด้วยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับมหาวิทยาลัยสงฆ์  และองค์กรทางพระพุทธศาสนา กำหนดจัดมอบรางวัล “สุวรรณปฐมเจดีย์” ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๖๒ ตามมติมหาเถรสมาคมมติ ที่ ๒๔๙/๒๕๖๒ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง ขอเชิญชวนผู้สนใจและมีความประสงค์ขอรับรางวัลดังกล่าว ยื่นแบบรับรองข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อฯ  ส่งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง  ภายในวันที่ ๑๓  มิถุนายน ๒๕๖๒ รายละเอียด คลิ๊ก

 
ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” พร้อมคณะผู้ติดติดตามลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจังหวัดพัทลุง พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย นางสมัยพัฒนา ประทุมวัลย์   


วันอังคารที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ คณะสงฆ์จังหวัดพัทลุง โดยพระครูสิริสุตคุณ เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง และนางวารินทร์ สิกขชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง ถวายการต้อนรับพระพรหมเสนาบดี เจ้าคณะภาค ๗ ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
“หมู่บ้านรักษาศีล ๕” พร้อมคณะผู้ติดติดตามในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และติดตามผลการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ของจังวัดพัทลุง ณ หมู่ที่ ๖ บ้านเหรียงงาม ตำบลเขาปู่ และหมู่ที่ ๙ บ้านสำนักวา ตำบลเขาย่า อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง โดยมี นายพลรัช รองเลื่อน นายอำเภอตะโหมดรักษาราชการแทนปลัดจังหวัด พร้อมด้วย นายอำเภอศรีบรรพต ผู้นำท้องถิ่น นักเรียน พี่น้องประชาชนชาวศรีบรรพตร่วมให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย นางสมัยพัฒนา ประทุมวัลย์   


วันเสาร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ วัดคูหาสวรรค์ พระอารามหลวง คณะสงฆ์จังหวัดพัทลุง ร่วมกับจังหวัดพัทลุง โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง
จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก โดยมี นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ นักเรียน พุทธศาสนิกชน ร่วมกิจกรรม ในการนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง โดยนางวารินทร์ สิกขชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง ปฏิบัติหน้าที่ด้านพิธีการและอำนวยความสะดวกในพิธี

อ่านเพิ่มเติม...
 
กิจกรรมตักบาตร ถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ และกิจกรรม Big Cleaning Day ตามโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข งานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๖๒ พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย นางสมัยพัฒนา ประทุมวัลย์   

วันเสาร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ วัดคูหาสวรรค์ พระอารามหลวง จังหวัดพัทลุง โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง จัดกิจกรรมตักบาตร ถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ และกิจกรรม Big Cleaning Day ตามโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๖๒  โดยมีนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน พระเทพวิริยาภรณ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๘ กล่าวสัมโมทนียคถา  นางวารินทร์ สิกขชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง กล่าวรายงาน มีรองผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการตลอดถึงพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดพัทลุงร่วมกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีมอบเกียรติบัตรโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย นางสมัยพัฒนา ประทุมวัลย์   


วันพุธที่  ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เวลา  ๑๓.๐๐  น.  ณ  อาคารปฏิบัติธรรม  วัดลานแซะ ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง จังหวัดพัทลุงโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง จัดพิธีมอบเกียรติบัตรโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีพระครูสิริสุตคุณ เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน  นายสินชัย รามณีย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง จุดเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเปิดกรวยดอกไม้สักการะพระบรมฉายาลักษณ์ นางวารินทร์ สิกขชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง กล่าวรายงาน  มีพระภิกษุที่บวชโครงการเข้ารับวุฒิบัตร จำนวน ๕๘ รูป และมีหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

อ่านเพิ่มเติม...
 

ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง


นายกู้เกียรติ  วงศ์กระพันธ์ุ
ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง

ผู้อำนวยการสำนักงาน

นางวารินทร์  สิกขชาติ
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง

ข่าวเด่น

ฐานข้อมูลพระพุทธศาสนา

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

ศูนย์ดำรงธรรม

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕

อีเมล์

qrcode

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณเข้าวัดเพื่ออะไร
 

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 6 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

มหาเถรสมาคม

ASEAN


เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง

(พระครูสิริสุตคุณ)
เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง
21.01.62

เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง (ธ)


(พระครูศรีกิตติคุณ
)
รักษาการเจ้าคณะจังหวัดพัทลุง(ธ)

hotline

"ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ"

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาคู่มือประชาชน

วัดสำคัญของจังหวัด

วัดคูหาสวรรค์
วัดเขาอ้อ

แนะนำสถานที่ปฎิบัติธรรม

วัดถ้ำสุมะโน/ facebook

วัดลานแซะ/ facebook

วังสันติบรรพต/ facebook

ไม่โกง ไม่ทน ไม่เฉย