JA slide show
 
Home
จังหวัดพัทลุงจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   


เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙  นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพัทลุง รองผวจ.พัทลุง ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา  ร่วมกันทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ศาลาจตุรมุข พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง มีผู้มาร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเป็นจำนวนมาก

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เนื่องในวโรกาสวันพระราชสมภพ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   


เมื่อวันที่  ๒๘ กรกฎาคม  ๒๕๕๙  ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง (นายวันชัย คงเกษม) เป็นประธานการในพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกฎราชกุมาร เนื่องในวโรกาสวันพระราชสมภพ ๖๔ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตจังหวัดพัทลุง โดยมี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง นายสมสุพงศ์  ขำตรี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ข้าราชการทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติฯ


เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๖.๓๐ น.
ณ พระอุโบสถ วัดคูหาสวรรค์ พระอารามหลวง ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙  โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

อ่านเพิ่มเติม...
 
จังหวัดพัทลุงจัดกิจกรรมโครงการบรรพชาอุปสมบท ๗๗๐ รูป เฉลิมพระเกียรติฯ


เมื่อวันที่ ๒๕-๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙  ณ พระอุโบสถ วัดคูหาสวรรค์ (พระอารามหลวง) จังหวัดพัทลุง โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง จัดกิจกรรมโครงการบรรพชาอุปสมบท ๗๗๐ รูป เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม  ๒๕๕๙ โดยมี นายอนุรัฐ  ไทยตรง เป็นประธานในพิธี และมี นายสมสุพงศ์ขำตรี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

จังหวัดพัทลุง โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง กำหนดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙  และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙  ในวันพฤหัสบดีที่ ๙  มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๖.๓๐ น.  เป็นต้นไป ณ พระอุโบสถ วัดคูหาสวรรค์ พระอารามหลวง ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง  โดยกิจกรรมจะแบ่งเป็น ๒ ช่วง คือพิธีตักบาตรฯ ในเวลา ๐๖.๓๐ น. และกิจกรรมช่วงที่ ๒ คือ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ในเวลา ๐๙.๐๐ น. จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ชาวจังหวัดพัทลุง ร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน


 
จังหวัดพัทลุงจัดงานสมโภชพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ และงานกาชาดประจำปีของดีเมืองลุง ประจำปี ๒๕๕๙


จังหวัดพัทลุง ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ จัดงานสมโภชพระพุทธนิร โรคันตราย ชัยวัฒน์ จตุรทิศ และงานกาชาดประจำปี ของดีเมืองลุง ประจำปี ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๒๙ เมษายน - วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙
ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดพัทลุง เพื่อสืบสานประเพณีท้องถิ่น และรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีของชาติ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพัทลุง ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และเพื่อระดมทุนสนับสนุนกิจการของสำนักงานเหล่ากาชาด ภายในงานมีกิจกรรม ๓ ส่วน คือ งานสมโภชพระพุทธนิรโรคันตราย ชัยวัฒน์จตุรทิศ ซึ่งประกอบด้วย พิธีกวนข้าวมธุปายาส การสักการะพระพุทธฯ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ การสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติ การเทศน์มหาชาติ การแสดง แสง สี เสียง ประวัติความเป็นมาของพระพุทธนิร โรคันตราย ชัยวัฒน์จตุรทิศ

อ่านเพิ่มเติม...
 
ชาวพัทลุงร่วมใจทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลพัทลุง


เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๙ ณ โรงพยาบาลพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง  ดร.วินัย บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในการทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ขาดแคลนให้กับโรงพยาบาลพัทลุง จำนวน ๔ รายการ ประกอบด้วย เครื่องช่วยหายใจควบคุมปริมาตรมีชุดผลิตอากาศภายในเครื่อง ๔ เครื่อง ราคา ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท, เครื่องส่องตรวจกล่องเสียงแบบวีดีโอ ๑ เครื่องราคา ๖๕๐,๐๐๐ บาท, ตู้เย็นเก็บเลือด ๑ ตู้ ราคา ๖๐๐,๐๐๐ บาท และ ยูนิต ทำฟัน ๑ เครื่อง ราคา ๕๕๐,๐๐๐ บาท

อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการบรรพชาอุปสมบท ๗๗๐ รูป เฉลิมพระเกียรติฯ


ข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครของจังหวัดพัทลุง
ดาวน์โหลดเอกสารการสมัคร

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง


นายวันชัย  คงเกษม
ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง

ผู้อำนวยการสำนักงาน


นายสมสุพงศ์  ขำตรี
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕

ดาวน์โหลดหนังสือ

หนังสือที่ พท ๐๐๓๔/๑๙๐๔ ลว ๗ มี.ค.๕๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๕

หนังสือที่ พท ๐๐๓๔/๑๙๐๕ ลว ๗ มี.ค.๕๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔


สปอทศีล ๕

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

ฐานข้อมูลพระพุทธศาสนา

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

ศูนย์ดำรงธรรม

อีเมล์

ฟังธรรมกับ พศ

ศ.ต.ภ.

หอสมุด

มหาเถรสมาคม


ถวายพระพรออนไลน์

เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง (ธ)


(พระร
าชวิสุทธิกวี)
เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง (ธ)

เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง

(พระราชปริยัติมุนี)
เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง

hotline

ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาคู่มือประชาชน

สารคดี พศ.

วัดสำคัญของจังหวัด

วัดคูหาสวรรค์
วัดเขาอ้อ

แนะนำสถานที่ปฎิบัติธรรม

วัดถ้ำสุมโน 
 
วัดป่าลิไลยก์
 
วังสันติบรรพต

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 7 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณเข้าวัดเพื่ออะไร