JA slide show
 
Home
ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑ พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   


ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดพัทลุงร่วมสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่่ ๒๕๖๑
ดาวน์โหลดบทสวดมนต์
กำหนดการและรายชื่อวัดที่จัดกิจกรรม

 
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนการบูรณปฏิสังขรณ์วัดและการพัฒนาวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   


เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมไพรวัลย์ ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดพัทลุง นายสมสุพงศ์   ขำตรี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง ได้รับมอบหมายจาก นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนการบูรณปฏิสังขรณ์วัดและการพัฒนาวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีพระเทพวิริยาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดพัทลุงให้ความเมตตาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ซึ่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้จัดสรรงบประมาณให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง เป็นเงิน ๒,๔๓๐,๐๐๐.-บาท (สองล้านสี่แสนสามหมื่นบาทถ้วน)   ที่ประชุมได้พิจารณาจัดสรรให้วัดเป้าหมาย จำนวน ๒๘ วัด ดังนี้ ๑. จัดสรรให้วัดละ ๙๐,๐๐๐.-บาท จำนวน ๒๕ วัด  ๒.จัดสรรให้วัดละ ๕๐,๐๐๐.-บาท จำนวน ๒ วัด และจัดสรรให้วัดละ ๘๐,๐๐๐.-บาท จำนวน ๑ วัด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๔๓๐,๐๐๐.-บาท (สองล้านสี่แสนสามหมื่นบาทถ้วน)

อ่านเพิ่มเติม...
 
คณะสงฆ์จังหวัดพัทลุงช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   

คณะสงฆ์จังหวัดพัทลุงออกช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

อ่านเพิ่มเติม...
 
น้ำท่วมวัดในจังหวัดพัทลุง พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   

ประมวลภาพน้ำท่วมวัดในจังหวัดพัทลุง

อ่านเพิ่มเติม...
 
แบบฟอร์มขอรับเงินอุดหนุนวัดที่ประสบวินาศภัย พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   

ด้วยจังหวัดพัทลุงได้ประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติแล้วทั้ง 11 อำเภอ สถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดพัทลุงขยายวงกว้างขึ้นท่วม 8 อำเภอ 47 ตำบล317 หมู่บ้าน พื้นที่การเกษตรกว่า 20,000 ไร่ น้ำท่วมสูงสุดที่บ้านหนองปริง หมู่ที่ 5 ตำบลปรางหมู่ อำเภอเมองพัทลุง ระดับสูงเกือบ 2 เมตร วัดใดที่ประสบภัยน้ำท่วมสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้างล่างนี้ ดำเนินการกรอกข้อมูลพร้อมภาพถ่ายส่งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุงได้เลยค่ะ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคลิ๊ก

 
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   

ประกาศ

รายชื่อลำดับที่ ๑-๙๑

รายชื่อลำดับที่ ๙๒-๑๓๔

 
โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   


จังหวัดพัทลุง กำหนดจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งได้ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานฯ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน โดยกำหนดจัดพิธีฯ ระหว่างวันที่ ๒๐–๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ วัดถ้ำสุมะโน ตำบลบ้านนา
อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง กำหนดพิธีปรงผมในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ อุปสมบท วันที่ ๒๒ ตุลาคม๒๕๖๐  ณ อุโบสถวัดถ้ำสุมะโน  อบรมปฏิบัติธรรม ระหว่างวันที่  ๒๒-๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ วัดถ้ำสุมะโน ตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง และ วัดลานแซะ ตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง  มอบวุฒิบัตร วันที่ ๓๐ ตุลาคม  ลาสิขา วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ และขณะนี้มียอด ผู้สมัคร จำนวน ๑๒๐ คน และจะหมดเขตรับสมัครในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ นี้

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีฉลองพระมหาเปรียญและผู้สอบบาลีได้ ประจำปี ๒๕๖๐ สำนักเรียนคณะจังหวัดพัทลุง วัดคูหาสวรรค์ พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   


วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีฉลองพระมหาเปรียญและผู้สอบบาลีได้ ประจำปี ๒๕๖๐ สำนักเรียนคณะจังหวัดพัทลุงวัดคูหาสวรรค์ประจำจังหวัดพัทลุง ณ วัดคูหาสวรรค์ พระอารามหลวง ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง โดยมีพระพรหมจริยาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้ วัดกะพังสุรินทร์ ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยพระเทพวิริยาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง เจ้าอาวาสวัดคูหาสวรรค์ พระอารามหลวง พระสงฆ์ทรงสมณะศักดิ์ พระสงฆ์ และสามเณร หัวหน้าส่วนราชการ  ข้าราชการ และประชาชนเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้
โดยในปี พ.ศ.๒๕๕๙ สำนักเรียนคณะจังหวัดพัทลุงวัดคูหาสวรรค์ประจำจังหวัดพัทลุง มีนักเรียนจำนวน ๗๐ รูป ส่งสอบ ๔๒ รูป และสอบได้ ๒๒ รูป ซึ่งมีผู้สอบได้มากเป็นลำดับที่ ๒ ของสำนักเรียนในภาคใต้

อ่านเพิ่มเติม...
 

ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง


นายกู้เกียรติ  วงศ์กระพันธ์ุ
ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง

ผู้อำนวยการสำนักงาน


นายสมสุพงศ์  ขำตรี
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕

สปอทศีล ๕

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

ฐานข้อมูลพระพุทธศาสนา

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

ศูนย์ดำรงธรรม

อีเมล์

ฟังธรรมกับ พศ

ศ.ต.ภ.

หอสมุด

มหาเถรสมาคม


ถวายพระพรออนไลน์

เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง (ธ)


(พระร
าชวิสุทธิกวี)
เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง (ธ)

เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง

(พระเทพวิริยาภรณ์)
เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง

hotline

ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาคู่มือประชาชน

สารคดี พศ.

วัดสำคัญของจังหวัด

วัดคูหาสวรรค์
วัดเขาอ้อ

แนะนำสถานที่ปฎิบัติธรรม

วัดถ้ำสุมโน 
 
วัดป่าลิไลยก์
 
วังสันติบรรพต

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 5 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณเข้าวัดเพื่ออะไร