JA slide show
 
Home
โครงการ “ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ ๑๒ พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สมัยพัฒนา ประทุมวัลย์   


เมื่อวันที่  ๑๒ มีนาคม  ๒๕๕๘ เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ วัดปรางหมู่ใน ตำบลปรางหมู่ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดร.วินัย  บัวประดิษฐ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง  เป็นประธานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์
“ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด” จังหวัดพัทลุง ประจำปี ๒๕๕๘  ครั้งที่ ๑๒ ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕”   โดยมี  พระครูจิรธรรมคุณ  เจ้าอาวาสวัด  กล่าวสัมโมทนียคถา จากนั้น ประธานและหัวหน้าส่วนราชการได้ร่วมกันตักบาตร  ปล่อยพันธุ์ปลา และปลูกต้นไม้ในบริเวณวัด   โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง ให้การต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวก  และมีหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

อ่านเพิ่มเติม...
 
กิจกรรม "มาฆบูชา ไทยทั่วหล้า ใฝ่ธรรมะ" จังหวัดพัทลุง พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สมัยพัฒนา ประทุมวัลย์   


เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๘ จังหวัดพัทลุง จัดกิจกรรม “มาฆบูชา ไทยทั่วหล้า ใฝ่ธรรมะ ณ วัดคูหาสวรรค์ (พระอารามหลวง) และวัดภูผาภิมุข

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีปักเขตวิสุงคามสีมา วัดหลักสิบ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สมัยพัฒนา ประทุมวัลย์   


เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสมเกียรติ สุวรรณนิมิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีปักเขตวิสุงคามสีมา วัดหลักสิบ ตำบลหนองธง อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุงและมีพระราชปริยัติมุนี เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมีพระมหาสุธิน สนฺตจิตฺโต เจ้าอาวาสวัด พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีฉลองสัญญาบัตรพัดยศ และผ้าไตร เจ้าอาวาสวัดนิโครธาราม พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สมัยพัฒนา ประทุมวัลย์   


เมื่อวันที่  ๑  มีนาคม  ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๔๐ น. ณ วัดนิโครธาราม (วัดโคกข่อย) อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดร.วินัย  บัวประดิษฐ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีและเป็นผู้อ่านตราตั้งกล่าวแสดงมุทิตาสักการะ และร่วมเป็นเกียรติในพิธีฉลองสัญญาบัตรพัดยศ และผ้าไตร พระมหากันภัย กนฺตสีโล ป.ธ.๖ เจ้าอาวาสวัดนิโครธาราม เป็น พระครูศรีกันตศีลาลังการ  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นเอก  โดยมีพระพรหมจริยาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีพระชั้นผู้ใหญ่ พร้อมด้วยพุทธบริษัทร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก โดยมีนายวาทิน กรดเต็ม นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก

อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการ “ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ ๑๐ พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สมัยพัฒนา ประทุมวัลย์   


เมื่อวันที่  ๒๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘ เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ วัดอัมพวนาราม ตำบลท่ามิหรำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดร.วินัย  บัวประดิษฐ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง  เป็นประธานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ “ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด” จังหวัดพัทลุง ประจำปี ๒๕๕๘  ครั้งที่ ๑๐  ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์  โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา   “หมู่บ้านรักษาศีล ๕”   โดยมีพระครูสิริสุตคุณ  เจ้าคณะอำเภอเมือง  เจ้าอาวาสวัดอัมพวนาราม  กล่าวสัมโมทนียคถา    จากนั้น ประธานและหัวหน้าส่วนราชการได้ร่วมกันตักบาตร และปลูกต้นไม้ในบริเวณวัด   โดยมีนายวาทิน กรดเต็ม  นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ   รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวก  และมีหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชน และนักเรียนโรงเรียนวัดอัมพวนาราม เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

อ่านเพิ่มเติม...
 
พระพรหมจริยาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้ ลงพื้นที่ตรวจสภาพวัดร้าง ในจังหวัดพัทลุง เพื่อพิจารณายกเป็นวัดมีพระสงฆ์จำพรรษา พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สมัยพัฒนา ประทุมวัลย์   


เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เลา ๑๔.๐๐ น. ณ วัดหน้าถ้ำเขาพังอิฐ (ร้าง) หมู่ที่ ๕ ตำบลแพรกหา อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง พระพรหมจริยาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้ พร้อมด้วย พระเทพกิตติเวที  เลขานุการเจ้าคณะหนใต้ เจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม และเจ้าหน้าที่จากกองพุทธศาสนสถาน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงพื้นที่ตรวจสภาพวัดหน้าถ้ำเขาพังอิฐ (ร้าง) เพื่อพิจารณาขอยกวัดดังกล่าวขึ้นเป็นวัดมีพระสงฆ์จำพรรษา  โดยมี พระราชศิริธรรมเมธี รองเจ้าคณะภาค ๑๘, พระราชปริยัติมุนี เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง พระครูขันตยาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอควนขนุน ร่วมให้การต้อนรับ  และมี นายวาทิน กรดเต็ม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง อำนวยความสะดวก

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง


นายวินัย  บัวประดิษฐ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง

ผู้อำนวยการสำนักงาน

-ว่าง-

หมู่บ้านรักษาศีล ๕

ฐานข้อมูลพระพุทธศาสนา

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

ศูนย์ดำรงธรรม

อีเมล์

ฟังธรรมกับ พศ

ศ.ต.ภ.

หอสมุด

มหาเถรสมาคม

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ถวายพระพรออนไลน์

เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง (ธ)


(พระร
าชวิสุทธิกวี)
เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง (ธ)

เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง

(พระราชปริยัติมุนี)
เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง

hotline

ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาสารคดี พศ.

วัดสำคัญของจังหวัด

วัดคูหาสวรรค์
วัดเขาอ้อ

แนะนำสถานที่ปฎิบัติธรรม

วัดถ้ำสุมโน 
 
วัดป่าลิไลยก์
 
วังสันติบรรพต

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณเข้าวัดเพื่ออะไร