JA slide show
 
Home
จังหวัดพัทลุงจัดโครงการอบรมปฏิบัติธรรมครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๕๘ พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สมัยพัฒนา ประทุมวัลย์   


เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘  นายสมเกียรติ  สุวรรณนิมิตร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง    เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมปฏิบัติธรรมครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ซึ่งโครงการดังกล่าว สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้อุดหนุนงบประมาณ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมดังกล่าว จุดประสงค์เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชน จังหวัดพัทลุงได้กำหนดจัดกิจกรรมดังกล่าว จำนวน ๒ รุ่น ๆ ละ ๒๕๐ คน รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒-๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๙-๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพัทลุง แห่งที่ ๑๒ (วัดลานแซะ) ตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง  ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนพัทลุง ในการนำเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เข้าร่วมกิจกรรม ทั้ง ๒ รุ่น

อ่านเพิ่มเติม...
 
สมเด็จพระชินวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง เดินทางมาเยี่ยมและให้กำลังใจแก่พระสังฆาธิการ ที่เข้าอบรมเป็นพระวิปัสนาจารย์ ของคณะสงฆ์ ภาค ๑๘ ณ วัดถ้ำสุมะโน อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สมัยพัฒนา   


เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ สมเด็จพระชินวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง   เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม เดินทางมาเยี่ยมและให้กำลังใจพร้อมทั้งให้โอวาทแก่พระสังฆา-ธิการที่เข้าอบรมพระวิปัสนาจารย์ ของคณะสงฆ์ ภาค ๑๘ ณ วัดถ้ำสุมะโน อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง โดยมีพระพรหมจริยาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้ พร้อมด้วยพระราชศิริธรรมเมธี รองเจ้าคณะภาค ๑๕ พระราชปริยัติมนี เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง และพระชั้นผู้ใหญ่ในจังหวัดพัทลุง และจังหวัดตรัง ให้การต้อนรับ และมีเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุงและสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง อำนวยความสะดวก

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในหน่วยงานและสถานศึกษา จังหวัดพัทลุง พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สมัยพัฒนา   


เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกาบบัว ศาลากลางจังหวัดพัทลุง ชั้น ๕ จังหวัดพัทลุง โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในหน่วยงานและสถานศึกษา จังหวัดพัทลุง มีหน่วยงานและสถานศึกษา จำนวน ๑๘ หน่วยงานร่วมลงนามดังกล่าว  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในหน่วยงานและสถานศึกษาที่มีคณะสงฆ์และผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าหน่วยงาน ได้ร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมการเรียนการสอนธรรมศึกษาให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น และในการลงนาม

อ่านเพิ่มเติม...
 
กิจกรรมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ “ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑๘,๑๙ พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สมัยพัฒนา   


เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ วัดอภยาราม ตำบลท่าแค อำเภอเมืองพัทลุง และวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ วัดท่าแค ตำบลท่าแค อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดร.วินัย  บัวประดิษฐ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์
“ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด” จังหวัดพัทลุง ประจำปี ๒๕๕๘  ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕”   โดยมี   เจ้าอาวาสวัด  กล่าวสัมโมทนียคถา จากนั้น ประธานและหัวหน้าส่วนราชการได้ร่วมกันตักบาตร  ปล่อยพันธุ์ปลา และปลูกต้นไม้ในบริเวณวัด   โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง ให้การต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวก  และมีหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

อ่านเพิ่มเติม...
 
ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ "ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๖ พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สมัยพัฒนา ประทุมวัลย์   

จังหวัดพัทลุง โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง กำหนดจัดกิจกรรมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ “ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๖ ในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ วัดเขาแดงตก ตำบลปรางหมู่ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง รายละเอียดคลิ๊ก ชมภาพกิจกรรมคลิ๊ก อ่านเพ่ิ่มเติม

อ่านเพิ่มเติม...
 
ขอเชิญร่วมกิจกรรมฟังธรรม เวียนเทียน เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๘ พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สมัยพัฒนา ประทุมวัลย์   

จังหวัดพัทลุง โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง กำหนดจัดกิจกรรมฟังธรรม เวียนเทียน เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๕๘ ในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ วัดคูหาสวรรค์ (พระอารามหลวง)  วัดภูผาภิมุข และวัดที่เป็นจุดหลักระดับอำเภอทุกอำเภอ เพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาชน และข้าราชการในจังหวัดพัทลุง ได้ร่วมกันน้อมรำลึกถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และนำหลักธรรมมาพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนและเกิดสันติสุขแก่สังคมต่อไป  รายละเอียดคลิ๊ก

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง


นายวินัย  บัวประดิษฐ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง

ผู้อำนวยการสำนักงาน

-ว่าง-

หมู่บ้านรักษาศีล ๕

ฐานข้อมูลพระพุทธศาสนา

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

ศูนย์ดำรงธรรม

อีเมล์

ฟังธรรมกับ พศ

ศ.ต.ภ.

หอสมุด

มหาเถรสมาคม

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ถวายพระพรออนไลน์

เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง (ธ)


(พระร
าชวิสุทธิกวี)
เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง (ธ)

เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง

(พระราชปริยัติมุนี)
เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง

hotline

ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาสารคดี พศ.

วัดสำคัญของจังหวัด

วัดคูหาสวรรค์
วัดเขาอ้อ

แนะนำสถานที่ปฎิบัติธรรม

วัดถ้ำสุมโน 
 
วัดป่าลิไลยก์
 
วังสันติบรรพต

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณเข้าวัดเพื่ออะไร
 

Latest News