JA slide show
 
Home
กิจกรรมเวียนเทียนถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๑ พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   


วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๙.๓๐  จังหวัดพัทลุง จัดกิจกรรมเวียนเทียนถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ศูนย์กลางระดับจังหวัด ๓ วัด คือ ๑. วัดคูหาสวรรค์ พระอารามหลวง (วัดเจ้าคณะจังหวัด) ๒. วัดภูผาภิมุข (วัดเจ้าคณะจังหวัด ธรรมยุต) ๓. วัดอินทราวาส (วัดรองเจ้าคณะจังหวัด) วัดศูนย์กลางระดับอำเภอทุกอำเภอ จำนวน ๑๑ วัด และวัดทั่วไปทุกวัดในจังหวัดพัทลุง

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลฯ พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   


วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ โดยมีนางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ปลัดจังหวัด หัวหน้าสำนักงานจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ พุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธี ณ วัดคูหาสวรรค์ พระอารามหลวง ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีมอบประกาศนียบัตรนักธรรมและธรรมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑ พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   


วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา เวลา ๑๓.๓๐ น. พระเทพวิริยาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรนักธรรมและธรรมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ศาลาการเปรียญวัดคูหาสวรรค์ พระอารามหลวง โดย และนางสาวดวงพร บุญครบ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ให้เกียรติเข้าร่วมพิธี

อ่านเพิ่มเติม...
 
ประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นห่มองค์พระมหาธาตุเจดีย์วัดเขียนบางแก้ว ประจำปี ๒๕๖๑ พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   


วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานเปิดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นห่มองค์พระมหาธาตุเจดีย์วัดเขียนบางแก้ว ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีพระครูปภัศร์คุณาทร เจ้าคณะอำเภอเขาชัยสน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีนางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ พุทธศาสนิกชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ วัดเขียนบางแก้ว หมู่ที่ ๔ ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

อ่านเพิ่มเติม...
 
กิจกรรม Big Cleaning Day เนื่องในวันมาฆบูชา พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   


วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่วัดคูหาสวรรค์ พระอารามหลวง ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง นำหัวหน้าส่วนราชการ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ ร่วมกันทำความสะอาด (
Big Cleaning Day) เก็บเศษใบไม้ ล้างห้องน้ำห้องสุขา และเก็บการกวาดขยะ บริเวณโดยรอบวัดคูหาสวรรค์ พระรามหลวง ทั้งนี้ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมน้อมรำลึกถึงวันมาฆบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนา อำนวยความสะดวก และจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการทำความสะอาด

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีตักบาตรพระสงฆ์และถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๑ พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   


วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๖.๓๐ น. นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานพิธีตักบาตรพระสงฆ์และถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๑  โดยมี น.ส.ดวงพร บุญครบ รอง ผวจ. นายวันชัย จันทร์พร รอง ผวจ. ปลัดจังหวัด หัวหน้าสำนักงานจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ พุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธี ณ วัดคูหาสวรรค์ พระอารามหลวง ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง โดยมี นายสมสุพงศ์ ขำตรี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง พร้อมเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก

อ่านเพิ่มเติม...
 
การขับเคลื่อนการจัดทำสมาร์ทการ์ดและการจัดเก็บฐานข้อมูลพระภิกษุ-สามเณร พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   

ในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า ตามมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การถวายการสนับสนุนกิจการและการบริหารการปกครองคณะสงฆ์ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้นำเรื่องการจัดทำสมาร์ทการ์ดพระภิกษุสามเณรไปอยู่ในแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนานั้น สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดทำสมาร์ทการ์ดและการจัดเก็บฐานข้อมูลพระภิกษุสามเณร พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อาคาร ๑ ชั้น ๓  โดยในที่ประชุม.....        มติมหาเถรสมาคมคลิก

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีเจริญอายุวัฒนมงคลพระครูธรรมโฆษ วัดประดู่หอม อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   


วันที่  ๑๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑  เวลา ๑๐.๐๐  น.  นายสมสุพงศ์  ขำตรี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง  เป็นประธานพิธีเจริญอายุวัฒนมงคล    พระครูธรรมโฆษ ฉายา ธมฺมายโน อายุ ๘๗ ปี พรรษา ๖๖ ณ วัดประดู่หอม อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

อ่านเพิ่มเติม...
 

ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง


นายกู้เกียรติ  วงศ์กระพันธ์ุ
ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง

ผู้อำนวยการสำนักงาน


นายสมสุพงศ์  ขำตรี
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕

สปอทศีล ๕

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

ฐานข้อมูลพระพุทธศาสนา

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

ศูนย์ดำรงธรรม

อีเมล์

ฟังธรรมกับ พศ

ศ.ต.ภ.

หอสมุด

มหาเถรสมาคม

qrcode


ถวายพระพรออนไลน์

เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง (ธ)


(พระร
าชวิสุทธิกวี)
เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง (ธ)

เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง

(พระเทพวิริยาภรณ์)
เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง

hotline

ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาคู่มือประชาชน

สารคดี พศ.

วัดสำคัญของจังหวัด

วัดคูหาสวรรค์
วัดเขาอ้อ

แนะนำสถานที่ปฎิบัติธรรม

วัดถ้ำสุมะโน/ facebook

วัดลานแซะ/ facebook

วังสันติบรรพต/ facebook

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 9 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณเข้าวัดเพื่ออะไร