JA slide show
 
Home
คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" จังหวัดพัทลุง พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สมัยพัฒนา ประทุมวัลย์   


เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ดร.วินัย  บัวประดิษฐ์ พร้อมด้วยคณะสงฆ์จังหวัดพัทลุง สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง หัวหน้าส่วนราชการ  สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภาคเอกชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรเครือข่ายชาวพุทธ  จัดงานต้อนรับการประเมินจากคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" โดยมี  พระพรหมเสนาบดี  เจ้าคณะภาค ๗  ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ  พร้อมทั้งคณะกรรมการฯ  ออกติดตามการขับเคลื่อนโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕"  ของจังหวัดพัทลุง  ณ  วัดลานแซะ  อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง...

อ่านเพิ่มเติม...
 
จังหวัดพัทลุงจัดกิจกรรมสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๕๘ พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สมัยพัฒนา ประทุมวัลย์   


จังหวัดพัทลุงจัดกิจกรรมสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๕๘ ในระหว่างวันที่ ๒๙-๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ วัดภูผาภิมุข ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยการสมโภชน์และแห่ผ้าห่มพระบรมธาตุธรรมเจดีย์ การสมโภชน์เทียนพรรษา และกิจกรรมการเวียนเทียน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดพัทลุงร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” จังหวัดพัทลุง พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สมัยพัฒนา ประทุมวัลย์   


เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอิรวดี ศาลากลางจังหวัดชั้น ๓ ดร.วินัยบัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” โดยมี  พระมหาปรีชา ภูริภทฺโท  เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดพัทลุง แทน พระราชปริยัติมุนี เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง และหัวน้าส่วนราชการ จำนวน ๓๒ หน่วยงาน ร่วมลงนาม เพื่อขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว

อ่านเพิ่มเติม...
 
ยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุงคนใหม่ พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สมัยพัฒนา ประทุมวัลย์   

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุงขอต้อนรับ นายสุพจน์ คงทอง ผุู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุงคนใหม่ ด้วยความยินดียิ่ง

อ่านเพิ่มเติม...
 
การประชุมพระสังฆาธิการ ประจำปี ๒๕๕๘ และพิธีลงนามความร่วมมือสนับสนุนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดพัทลุง พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สมัยพัฒนา ประทุมวัลย์   


เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะสงฆ์จังหวัดพัทลุงร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง จัดประชุมพระสังฆาธิการจังหวัดพัทลุง ประจำปี ๒๕๕๘ โดยมีพระเทพสิทธิมุนี เจ้าคณะภาค ๑๘ เป็นประธานเปิดการประชุมและร่วมลงนามว่าด้วยความร่วมมือส่งเสริมสนับสนุนโครงการหมู่บ้านรักษา ศีล ๕ และในช่วงบ่าย นายสมสุพงศ์ ขำตรี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุงบรรยายแนวทางการขับเคลื่อนหมู่บ้านศีล ๕ ของจังหวัดพัทลุง

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีฉลองสมณศักดิ์พระครูสัญญาบัตรที่ พระครูสีลาวิสุทธารักษ์ เจ้าคณะตำบลชั้นโท เจ้าอาวาสวัดท่าควาย พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สมัยพัฒนา ประทุมวัลย์   


เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ วัดท่าควาย อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง นายสมสุพงศ์  ขำตรี  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง เป็นผู้อ่านตราตั้งและกล่าวมุทิตาสักการะ ในพิธีฉลองสมณศักดิ์ พระสมุห์ ดวน สุทฺธสีโล เจ้าอาวาสวัดท่าควาย เจ้าคณะตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ได้รับพระราชโองการแต่งตั้งเป็นพระครูสัญญาบัตรที่ พระครูสีลาวิสุทธารักษ์ เจ้าคณะตำบลชั้นโท

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง


นายวินัย  บัวประดิษฐ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง

ผู้อำนวยการสำนักงาน


นายสุพจน์  คงทอง
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง

หมู่บ้านรักษาศีล ๕

ฐานข้อมูลพระพุทธศาสนา

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

ศูนย์ดำรงธรรม

อีเมล์

ฟังธรรมกับ พศ

ศ.ต.ภ.

หอสมุด

มหาเถรสมาคม

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ถวายพระพรออนไลน์

เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง (ธ)


(พระร
าชวิสุทธิกวี)
เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง (ธ)

เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง

(พระราชปริยัติมุนี)
เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง

hotline

ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาสารคดี พศ.

วัดสำคัญของจังหวัด

วัดคูหาสวรรค์
วัดเขาอ้อ

แนะนำสถานที่ปฎิบัติธรรม

วัดถ้ำสุมโน 
 
วัดป่าลิไลยก์
 
วังสันติบรรพต

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 8 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณเข้าวัดเพื่ออะไร