JA slide show
 
Home
ทรงพระมหากรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ พระธรรมวรมุนี อดีตเจ้าคณะจังหวัดพัทลุง พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สมัยพัฒนา ประทุมวัลย์   


เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๓๐  น. ณ วัดคูหาสวรรค์ (พระอารามหลวง) ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง นายสุรินทร์ เพชรสังข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเชิญน้ำหลวงสรงศพพระราชทาน สรงศพพระธรรมวรมุนี (มณฑล กิตติโสภโณ) ปธ.๙ อดีตเจ้าคณะจังหวัดพัทลุง เจ้าอาวาสวัดคูหาสวรรค์ (พระอารามหลวง) ซึ่งได้มรณภาพด้วยความชรา เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา

อ่านเพิ่มเติม...
 
กิจกรรมโครงการปฏิบัติธรรมครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จังหวัดพัทลุง พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สมัยพัฒนา ประทุมวัลย์   


มื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพัทลุง แห่งที่ ๑๒ วัดลานแซะ  ตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง จัดกิจกรรมโครงการปฏิบัติธรรมครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ โดยมีพระครูศาสนกิจจาทร เจ้าสำนักปฏิบัติธรรม เป็นประธานพิธีเปิด และมี นายภฎ  ภูปรเศรษฐ์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง เป็นผู้กล่าวรายงาน มี ผู้อำนวยการ/คณะครู/อาจารย์ โรงเรียนควนขนุน และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง ร่วมพิธีเปิด เป้าหมายผู้เข้าปฏิบัติธรรมเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ จากโรงเรียนควนขนุน จำนวน ๒๓๓ คน กิจกรรมดังกล่าวมีขึ้นระหว่างวันที่ ๔-๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ รวม ๓ วัน ๒ คืน

อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการหนึ่งใจ.....ให้ธรรมะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จังหวัดพัทลุง พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สมัยพัฒนา ประทุมวัลย์   


เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพัทลุง แห่งที่ ๑๒ วัดลานแซะ  ตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง จัดกิจกรรม อบรมปฏิบัติธรรม โครงการ “หนึ่งใจ...ให้ธรรมะ” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ โดยมีพระราชปริยัติมุนี เจ้าคณะ จังหวัดพัทลุง กล่าวสัมโมทนียคาถา และมี นายอนุรัฐ ไทยตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิด เป้าหมายผู้เข้าปฏิบัติธรรม ได้แก่ นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๑ จากโรงเรียนพัทลุงพิทยาคม จำนวน ๒๖๐ คน โดย มี คณะครู/อาจารย์ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน กิจกรรมดังกล่าว เริ่มตั้งแต่วันที่ ๒๑-๒๓ มกราคม ๒๕๕๙ รวมจำนวน ๓ วัน ๒ คืน

อ่านเพิ่มเติม...
 
กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี จังหวัดพัทลุง พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สมัยพัฒนา ประทุมวัลย์   


เมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ วัดคูหาสวรรค์ (พระอารามหลวง) ดร.วินัย บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมดังกล่าว ณ วัดภูผาภิมุข วัดบ้านสวน และวัดอื่น ๆ ทั่วจังหวัดพัทลุง

อ่านเพิ่มเติม...
 
มติมหาเถรสมาคมเรื่อง ขอความเห็นชอบโครงการสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๙ พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สมัยพัฒนา ประทุมวัลย์   

ในการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่ ๒๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘ เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า ตามที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับวัดและสำนักปฏิบัติธรรมทั่วประเทศ รวมทั้งหน่วยงานรัฐ และเอกชนทุกภาคส่วน ดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ด้วยการจัดกิจกรรมสวดมนต์เจริญภาวนาข้ามปี เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ครอบครัว และสังคม ซึ่งกิจกรรมได้ดำเนินการติดต่อกันมาอย่างต่อเนื่อง ดาวน์โหลดมติมหาเถรสมาคมที่ ๕๑๙/๒๕๕๘ คลิ๊ก

 
บทสวดมนต์ข้ามปี พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สมัยพัฒนา ประทุมวัลย์   

ดาวน์โหลดบทสวดมนต์ คลิ๊ก

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง


นายวินัย  บัวประดิษฐ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง

ผู้อำนวยการสำนักงาน

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง

-ว่าง-

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕

ฐานข้อมูลพระพุทธศาสนา

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

ศูนย์ดำรงธรรม

อีเมล์

ฟังธรรมกับ พศ

ศ.ต.ภ.

หอสมุด

มหาเถรสมาคม

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ถวายพระพรออนไลน์

เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง (ธ)


(พระร
าชวิสุทธิกวี)
เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง (ธ)

เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง

(พระราชปริยัติมุนี)
เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง

hotline

ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาสารคดี พศ.

วัดสำคัญของจังหวัด

วัดคูหาสวรรค์
วัดเขาอ้อ

แนะนำสถานที่ปฎิบัติธรรม

วัดถ้ำสุมโน 
 
วัดป่าลิไลยก์
 
วังสันติบรรพต

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณเข้าวัดเพื่ออะไร