แบบฟอร์มขอบรรพชาอุปสมบท

มหาเถรสมาคมได้มีมติเห็นชอบการเพิ่มช่องทางในการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของผู้ขอบรรพชาอุปสมบท
โดยปัจจุบันกองทะเบียนประวัติอาชญากร ได้เพิ่มช่องทางในการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม โดยผู้ขอสามารถยื่นขอตรวจสอบประวัติอาชญากรมของตนเอง ด้วยชื่อ – สกุล ออนไลน์ ผ่านทาง เว็บไซต์ https://www.crd-check.com/bg/landing  และสามารถับผลตรวจสอบประวัติ หรือมอบอำนาจให้มารับผลตรวจสอบประวัติ ได้ที่กองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในส่วนภูมิภาคสามารถรับผลตรวจสอบประวัติ ได้ที่สำนักงานพิสูจน์หลักฐานจังหวัด โดยมีค่าธรรมเนียมการตรวจประวัติ ชุดละ ๑๐๐ บาท ชำระในวันที่มารับผลประวัติ 
ฉะนั้น เพื่อความสะดวกและลดขั้นตอนในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้บรรพชาอุปสมบท ผู้ประสงค์จะขอบรรพชาอุปสมบทสามารถดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติได้ด้วยตนเอง ผ่านช่องทางออนไลน์ และนำเอกสารผลการตรวจสอบประวัติ ยื่นแนบพร้อมใบสมัครขอบรรพชาอุปสมบท และเอกสารอื่น ๆ ให้เจ้าอาวาสหรืออุปัชฌาย์พิจารณารับเข้าบรรพชาอุปสมบทต่อไป 


image รูปภาพ
image

ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf ส่งพระอุปัชฌาย์.pdf |
pdf ส่งสำนักพุทธ.pdf |
pdf แบบประเมินความเสี่ยงโควิด.pdf |

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 592,225