แบบคำขอรับงบเงินอุดหนุนเพื่อการบูรณปฏิสังขรณ์

เอกสารแนบ 
1. ประกาศวิสุงคามสีมา หรือหนังสือรับรองสภาพวัด  ประกาศตั้งวัด
2. ตราตั้งเจ้าอาวาส หรือหนังสือแต่งตั้งรักษาการเจ้าอาวาส
3. รูปถ่ายเสนาสนะที่จะบูรณปฏิสังขรณ์ หรือแบบแปลนก่อสร้าง (กรณีสร้างใหม่) 
4. เอกสารประมาณค่าใช้จ่าย (ปร.4 ปร.5) ที่มีช่างวิชาชีพของหน่วยงานท้องถิ่นลงนามรับรอง
5. 
หนังสืออนุญาตดำเนินการในที่ดิน
6. หนังสืออนุญาตกรณีโบราณวัตถุ/สถาน    
7. หลักฐานอื่นๆ เช่น สำเนาบัตรประชาชน หนังสือสุทธิ

เอกสารแนบตามข้อ 6 หลักฐานการได้รับอนุญาตบูรณปฏิสังขรณ์ในที่ดินผู้อื่น/ที่ราชการ หรือกระทำต่อโบราณสถาน/วัตถุ ฯลฯ
กรณีประสบวินาศภัย หลักฐานประกอบที่เกี่ยวข้อง เช่น ผลการตรวจสอบการเกิดอัคคีภัยของเจ้าหน้าที่ตำรวจ เป็นต้น 

ลงนามสำเนาถูกต้องทุกฉบับ 


ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf แบบคำขอรับเงินอุดหนุน ใหม่.pdf |
doc แบบขอรับเงินอุดหนุนปี ใหม่.doc |

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 269,085