วัดลานแซะ

                                                                                          วัดลานแซะ
        วัดลานแซะ ตั้งอยู่เลขที่ ๑ บ้านต้นศาลารัก หมู่ที่ ๑ ตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๒๕ ไร่ ๖๐ ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือยาว ๕ เส้นเศษ ติดกับถนนสายนาขยาด-ตะแพน ทิศใต้ยาว ๕ เส้น ติดต่อกับทุ่งนา ทิศตะวันออกยาว ๕ เส้นเศษ ติดต่อกับทุ่งนา คูน้ำและถนนศาลาต้นรัก ทิศตะวันตกยาว ๕ เส้น ติดต่อกับทุ่งนาและเหมืองน้ำ พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่มริมคลอง อาคารเสนาสนะต่าง ๆ มี อุโบสถกว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๑๖ เมตร สร้าง พ.ศ. ๒๔๕๘ โครงสร้างไม้ พื้นและฝาผนังก่ออิฐถือปูน ศาลาการเปรียญกว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๒๖ เมตร สร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก กุฎิสงฆ์ จำนวน ๕ หลัง โครงสร้างเป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ และอาคารไม้ สำหรับปูชนียวัตถุมี พระประธานในอุโบสถ ได้มาจากวัดเขาโพรกเพลง    วัดลานแซะ สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๒๖๒ โดยมีพ่อหลวงมาก เป็นกำลังนำชาวบ้านสร้างวัดนี้ขึ้น ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๘ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๑๘ เมตร ยาว ๒๒ เมตร เกี่ยวกับการศึกษา ทางวัดได้ให้ทางราชการจัดตั้งโรงเรียนประถมศึกษาขึ้นในที่ดินวัด เป็นการสนับสนุนการศึกษาของชาติตลอดมา วัดลานแซะได้รับการตั้งเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพัทลุง แห่งที่ ๑๒ มีอาคารปฏิบัติธรรม เป็นอาคาร ๒ ชั้น มีปัจจุบัน มีพระครูศาสนกิจจาทร เป็นเจ้าอาวาสวัด
        


 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 592,143